Förebyggande drogtester i skolan

Motion 2021/22:2892 av Roger Hedlund (SD)

av Roger Hedlund (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda lagändringar för möjliggörande av drogtester i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Drogproblematiken är stor i samhället. Därför vill jag genom detta förslag åter försöka se nya möjligheter till att få bukt med drogerna bland ungdomar. Idag genomförs redan obligatoriska drogtester i åtskilliga företag. Man gör detta dels i omtanke om personalen dels för att förebygga olyckor.

Missbruk bland ungdomar skapar trauman som olyckor, tidig död och kriminalitet. Kan vi genom förslaget få tag i ungdomar på ett tidigt stadium, förebygger vi utslagning, familjetragedier och andra följdeffekter. Att hitta de ungdomar som använder sig av droger i tidigt stadium innebär även en samhällsekonomisk besparing. I många kommuner är socialnämndernas budget hårt belastade av kostnader kopplade till droganvändning. Drogförsäljningen är även en stor inkomst för kriminella gäng och organiserad brottslighet, vilken är avgörande att bekämpa för att åter skapa ett tryggt samhälle.

Genom möjligheten till införande av drogtester i skolorna skulle vi kunna skapa ett positivt grupptryck, där elever lättare kan motivera för sig själva och sin omgivning varför de ej ska nyttja droger.

Roger Hedlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)