Förebygg missbruk bland personer som lider av psykisk ohälsa

Motion 2021/22:3439 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)

av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga särskilda resurser och direktiv i syfte att förebygga missbruk bland personer som lider av psykisk ohälsa i spåren av pandemin, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Coronakrisen har inneburit stora påfrestningar för människor som lider av olika former av psykisk ohälsa. Isolering och begränsning av insatser gör att det blir än mer påfrestande. Risken är därmed stor att missbruk och psykisk ohälsa ökar som följd av pandemin. Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (Nasp) uppmärksammade redan under våren det potentiellt ökande antalet självmord och självskador som kan följa i coronapandemins spår på samhällsnivå. Där tryckte Nasp på att riskerna är kopplade till exempelvis sociala, ekonomiska och vårdrelaterade konsekvenser som pandemin medför och fortsättningsvis kommer att få.

De ideella organisationerna är oerhört viktiga krafter när det gäller arbetet med att stötta människor som lider av psykisk ohälsa och deras anhöriga. Under denna kris har ideella föreningar som arbetar med dessa frågor av förklarliga skäl fått begränsa sina verksamheter. Det i sin tur innebär att stödet begränsas och i vissa fall uteblir. Detta är givetvis inte bra och kan innebära att personer som lider av psykisk ohälsa blir sämre och att allt fler faller in i missbruk. Det gör att konkurrensen om insatserna kommer att öka.

Nu är vi inne i en ny fas där vi försöker finna ett slags normalläge trots krisläget som fortfarande pågår. Därmed är det extra viktigt att se över insatserna gällande denna fråga, då det med stor sannolikhet kommer att bli en större påfrestning på våra system än vad det tidigare varit. Detta när personer som tidigare inte efterfrågat stöd och hjälp kommer att göra det, vilket innebär att konkurrensen om insatser kommer att öka.

Nu står vi inför ett läge där resurser och särskilda åtgärder måste stärkas upp ytterligare. Det måste göras omgående eftersom problembilden finns här och nu. Den 30 juli 2020 uppdrog regeringen åt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att, tillsammans med tjugofem andra myndigheter, inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Detta underlag behöver komma fram oerhört snabbt, så att riskerna suicid till följd av psykisk ohälska och missbruk av narkotiska preparat och alkohol minimeras.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)