Fördelning av utbildningsbidraget

Motion 2000/01:Ub708 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

av Åke Gustavsson m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om det särskilda utbildningsbidraget (UBS).
Motivering
Det särskilda utbildningsbidraget (UBS) kom till i samband med starten
av Kunskapslyftet och gäller för studier på grundskole- och
gymnasienivå. Utbildningsbidraget kan fördelas till såväl arbetssökande
som anställda men i praktiken fördelas max 15 procent till dem som har
en anställning. Den fördelningen kan ha varit motiverad när bidraget
infördes 1997 eftersom arbetslösheten då var högre än idag och det fanns
ett stort behov av utbildning bland arbetslösa. Kunskapslyftet har också
varit framgångsrikt i detta avseende. Många arbetslösa har genomgått
gymnasieutbildning och därmed fått en ny chans till utbildning och
arbete. Självklart är det fortfarande många arbetslösa som behöver utbilda
sig och därför behöver det särskilda utbildningsbidraget.
Men nu blir det också allt viktigare att dels ge de anställda möjlighet till
återkommande utbildning, dels ge långtidsarbetslösa ökade möjligheter till
arbete.
Genom att inte ha en fast gräns för hur många anställda som kan komma i
fråga för det särskilda utbildningsbidraget kan båda dessa målsättningar
uppfyllas. De anställda som vill och behöver kompetensutveckling får
chansen till detta. De långtidsarbetslösa som oftast behöver en anknytning till
arbetsmarknaden får samtidigt detta.
Det är uppenbart att den fördelning av utbildningsbidraget som gjordes
1997, och som var motiverad då, nu behöver omprövas när läget på
arbetsmarknaden radikalt har förändrats. En större andel som har anställning
bör få del av bidraget.

Stockholm den 27 september 2000
Åke Gustavsson (s)
Martin Nilsson (s)
Margareta Sandgren (s)
Carina Hägg (s)
Göte Wahlström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)