Fördelning av medel mellan länstransportplanerna

Motion 2019/20:979 av Kalle Olsson (S)

av Kalle Olsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över fördelningen av investeringsmedel mellan länstransportplanerna samt grunderna för prioritering av såväl investeringsmedel som underhållsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det statliga vägnätet i Jämtlands län är mycket omfattande; de drygt 600 milen kan delas in i två grupper, de nationella vägarna och de övriga statliga vägarna. Särskilt viktiga stråk för länet är E14 som, i likhet med E45, är en nationell stamväg – finansie­rad via nationell plan – och en viktig förbindelse Sundsvall–Östersund–Trondheim. E14 är en del av Mittnordenstråket som därutöver innefattar Mittbanan och dess förlängning i Norge, Meråkerbanan. Den i Norge planerade elektrifieringen av Meråkerbanan väntas ytterligare öka Mittbanans betydelse, avseende både gods- och persontrafik. Inlandsbanan är en annan viktig pulsåder med stor potential, inte minst när det gäller att föra över gods från väg till järnväg. 

Jämtland är det län som har störst andel av befolkningen boende i glesbygdsom­råden. Omkring en tredjedel av befolkningen bor i glesbygdsområden. Befolknings­strukturen ställer således krav på ett vitt förgrenat och fungerande vägnät i länets alla delar. Med nuvarande anslagsnivåer finns en uppenbar risk att nuvarande standard på det finmaskiga vägnätet på sikt kommer att försämras. 

Förutom ett omfattande och finmaskigt vägnät och en befolkning utspridd över ett stort område (12 procent av landets yta), bidrar turism och tunga transporter från skogs­näringen till stora underhållsbehov av vägnätet. 

Årligen avverkas cirka 7 miljoner ton timmer i Jämtlands län, varav cirka 75 procent vidareförädlas utanför länet. Skogsnäringen är således helt beroende av bäriga vägar för att möjliggöra effektiva transporter till och från skogsindustrierna både inom och utan­för länet. Både det allmänna och det enskilda vägnätet måste därför ha full bärighet under hela året. 

Besöksnäringen i Jämtlands län står för en betydande andel av näringens totala omsättning i Sverige. Omsättningen i länet uppgick år 2016 till närmare 5 miljarder kronor. I länet finns ett tjugotal större eller mindre destinationer, varav merparten är helt beroende av väl fungerande vägtransporter. Exempelvis reser över 90 procent av besök­arna till västra Härjedalen med bil. I Åre samhälle med cirka 3 000 folkbokförda invå­nare bor det under högsäsong cirka 30 000 personer, som dessutom byts ut varje vecka. 

Till vissa destinationer kring Åredalen och Storlienområdet finns möjlighet att resa med tåg. Turistdestinationerna arbetar aktivt för att få fler att välja tåget. Att regeringen tagit initiativ till att återuppta reguljär nattågstrafik på sträckan Stockholm–Duved är av mycket stor betydelse för länet som besöksdestination. 

I Nationell plan för åren 2018–2029 ökar anslaget till vägunderhåll. Regeringen har sedan tidigare genomfört riktade satsningar på vägunderhåll på landets landsbygder, och i statsbudgeten för 2020 tillför den S-ledda regeringen ytterligare 118 miljoner under tre år för att förbättra de enskilda vägarnas funktion och bärighet.

I tillägg till dessa mycket viktiga tillskott krävs en förändrad modell för fördelning av investeringsmedel mellan länstransportplanerna. 

Både fördelningsmodellen gällande länstransportplanerna och prioriteringen av medel för investeringar och underhåll (vidmakthållande) via den nationella planen behöver ses över. Såväl omfattningen av vägnätet som den faktiska trafikmängden, där bland annat besöksnäringen och transporterna från skogsnäringen tydligare vägs in, måste tillmätas större vikt.

 

 

Kalle Olsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)