Förbud mot uranbrytning

Motion 2011/12:N332 av Marie Nordén och Gunnar Sandberg (S)

av Marie Nordén och Gunnar Sandberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagstiftning mot uranbrytning.

Motivering

Uranundersökningarna i Jämtlands län är mycket omfattande och det finns en stor oro för att uranbrytning kan komma tillstånd.

Själva grunden för denna oro är inte bara de omfattande undersökningarna utan också att den borgerliga regeringen har beslutat att bygga ut kärnkraften. Det innebär att vi blir beroende av kärnkraften för resten av detta århundrade. Regeringen har ingenting sagt om vilka konsekvenser utbyggnaden av kärnkraften kommer att få för människorna eller för miljön i vårt land. En kommande brytning av uran skulle komma att skapa omfattande och sannolikt irreparabla skador i en känslig naturmiljö. Risken är stor för att föroreningar kommer att fortplantas i vår livsmiljö, bland annat i fiskrika vattendrag. Vi konstaterar att en uranbrytning kommer att försvåra möjligheterna för ett gott liv för oss själva och för generationer framåt.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen sade nej till uranbrytning. Socialdemokraterna har slagit fast att vi inte kommer att medverka till uranbrytning i Sverige. Frågan är dessutom för viktig för att beslutet om uranbrytning ska läggas på kommunal nivå. Det krävs beslut på nationell nivå. Det behövs lagstiftning som förbjuder uranbrytning.

Stockholm den 29 september 2011

Marie Nordén (S)

Gunnar Sandberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)