Förbud mot kvicksilver i läkemedel

Motion 1988/89:So487 av Siw Persson (fp)

av Siw Persson (fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So487

av Siw Persson (fp)

Förbud mot kvicksilver i läkemedel

Kvicksilver är ett giftigt grundämne som i naturen förekommer i flera
olika former. Vi människor utsätts för kvicksilver såväl från föroreningar i
den yttre miljön som från t. ex. våra amalgamfyllningar.

Det är i första hand två former av kvicksilver som kan vara skadliga för
oss människor. Det är dels metylkvicksiler, som framför allt finns i förorenad
fisk och dels kvicksilverånga, som vi kan få i oss från många olika
källor, bl. a. i vissa arbetsmiljöer och från våra amalgamfyllningar.

Pappersindustrin släppte tidigare ut stora mängder fenylkvicksilver,
som användes för att bekämpa bakterier. Detta förbjöds 1967. Fenylkvicksilver
omvandlas av bakterier till metylkvicksilver, som tas upp och anrikas
i framför allt rovfiskar. Betat utsäde inom jordbruket har också förorenat
miljön med metylkvicksilver. I Sverige förbjöds betat utsäde 1966.

Mer än 90 procent av det metylkvicksilver vi får i oss tas upp av
magtarmkanalen, och ungefär 10 procent av detta hamnar i hjärnan.
Fosterhjärnan är känsligast; höga halter metylkvicksilver har en klart
fosterskadande effekt. När vuxna förgiftas av metylkvicksilver kan det ge
upphov till bl.. stickningar och domningar i armar och ben och ansikte,
minskat synfält, försämrade muskelrörelser och muskelsvaghet.

Man brukar skilja mellan organiskt kvicksilver (t. ex. metylkvicksilver)
och oorganiskt kvicksilver (t. ex. kvicksilverånga), som delvis har olika
effekter. Av den kvicksilverånga man inandas tas det mesta upp av blodet
och ungefär 10 procent av detta hamnar i hjärnan. Förgiftning med kvicksilverånga
kan bl. a. orsaka psykiska symptom som personlighetsförändringar,
irritabilitet, minnesförlust och sömnlöshet. Ett typiskt symptom är
också skakningar (s. k. tremor) i fingrar, ögonlock och läppar.

Kvicksilverånga är framför allt ett problem inom arbetsmiljön. För oss
som inte utsätts för kvicksilverånga på arbetet anses amalgamfyllningarna
vara den dominerande källan för inandat kvicksilver. Mängden kvicksilver
i dricksvattnet anses som regel vara mycket liten; vi får i oss högst 0,01
mikrogram per dag. Halterna i luften varierar; vi kan andas in upp till 0,2
mikrogram per dag.

Små mängder kvicksilver förekommer också som konserveringsmedel i
en del läkemedel, t. ex. i vissa vacciner. Det är kvicksilverföreningar som
fenylkvicksilveracetat, fenylkvicksilverborat, fenylkvicksilvemitrat, thimerosal,
thimerosalnatrium och timerfonatnatrium.

Mot.
1988/89
So487 —492

1 Riksdagen 1988/89. 3 sami. Nr So487—492

Kvicksilverföreningarna finns företrädesvis i immunglobuliner och vacciner
och i mindre utsträckning i ögondroppar.

Jag är väl medveten om att det i dag inte finns något idealiskt konserveringsmedel.
Varje konserveringsmedel har olika effekt beroende på läkemedlets
substanser. Målsättningen är konserveringsmedel som inte påverkar
de i läkemedlet ingående substanserna.

Under 1960- och 1970-talet ersattes kvicksilvret i många preparat med
andra konserveringsmedel. Men alltför många preparat har fortfarande
kvicksilver som konserveringsmedel. Vid genomgång av FASS 1988 kan
konstateras att fenylkvicksilveracetat finns i ögondroppar (1 st), fenylkvicksilverborat
finns i salva (1 st), fenylkvicksilvernitrat finns i injektionsvätska
(1 st), thimerosal finns i injektionsvätska (5 st) och ögondroppar
(1 st), thimerosalnatrium finns i injektionsvätska (11 st), pulver (1 st)
och ögondroppar (1 st) samt timerfonatnatrium finns i injektionsvätska (1
st).

Visserligen är det små mängder kvicksilver som förekommer som konserveringsmedel
men även dessa små mängder kan ställa till problem för
de personer som redan har blivit skadade p. g. a. kvicksilverpåverkan.

Jag anser att målsättningen måste vara att kvicksilver ska försvinna som
konserveringsmedel i dessa injektionsvätskor, ögondroppar, salvor och
pulver och föreslår därför att det blir förbud för kvicksilver som konserveringsmedel.

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts ovan hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om förbud mot kvicksilver som konserveringsmedel.

Stockholm den 25 januari 1989
Siw Persson (fp)

Mot. 1988/89
So487

2

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)