Förbud mot kommersiellt bruk av allemansrätten

Motion 2019/20:90 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm (båda SD)

av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot kommersiellt bruk av naturresurser utan markägares tillstånd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Av 2 kap. regeringsformen framgår att alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten. I allemansrätten ingår att man bland annat fritt får plocka bär, svamp och blommor på annans mark. Även organiserad bärplockning är tillåten så länge det sker utan annan skada eller besvär för markägaren.

Bär- och svampplockning kopplat till allemansrätten skapar spänningar och motsättningar mellan markägare och kommersiella företag. Det torde vara rimligt att kommersiella företag arrenderar mark för sina kommersiella syften, för att skydda både allemansrätten och markägarens intressen.

 

 

Caroline Nordengrip (SD)

Matheus Enholm (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-19 Granskad: 2019-09-20 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)