Förbud mot barnäktenskap

Motion 2016/17:1829 av Robert Hannah m.fl. (L)

av Robert Hannah m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och s.k. fullmaktsäktenskap aldrig ska kunna erkännas i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 1 juli 2014 gjordes ett antal lagändringar för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Redan tidigare var det straffbart att förmå någon att gifta sig mot sin vilja genom olaga tvång. Nu är det även straffbart i de fall där det inte har varit nödvändigt att använda tvång, till exempel när offret har varit ett barn.

Det nya brottet Äktenskapstvång omfattar både om någon genom olaga tvång eller genom utnyttjande förmår en person att gifta sig. Lagändringen betyder att även press från föräldrar eller släktingar kan komma att omfattas av strafflagstiftningen. Det har också införts ett brott som heter Vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

Den som är under 18 år får inte längre gifta sig i Sverige. Utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och så kallade fullmaktsäktenskap kan emellertid erkännas om det finns synnerliga skäl, det vill säga väldigt starka och tydliga skäl. Kraven för erkännande har visserligen skärpts men är enligt min mening otillräckliga – barn kan ändå komma att giftas bort – varför barnäktenskap inte borde vara tillåtna ens vid synnerliga skäl.

Robert Hannah (L)

Christina Örnebjär (L)

Birgitta Ohlsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)