Förbjud lotteriförsäljning på kredit

Motion 2017/18:2391 av Rasmus Ling (MP)

av Rasmus Ling (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa undantaget i lotterilagen om lotteriförsäljning på kredit och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att spela om pengar kan vara en spänning i tillvaron som livar upp. Det kan vara ett parti bingo i goda vänners lag, att spela på resultatet på den bandymatch gänget går och ser, eller att satsa en femtiolapp på grönt på rouletten. Det som dock alltid är ytterst viktigt, är att aldrig spela för pengar som man inte har. Det är inte bara olämpligt, utan är också reglerat i lotterilagen. Dessvärre har det uppdagats att det finns ett kryphål, som riksdagen borde uppmana regeringen att täppa till.

Att Socialdemokraterna, och inte minst deras ungdomsförbund SSU, får en stor del av sina intäkter via Kombilotterierna är känt sedan länge. I ett spellicenssystem så får de förhoppningsvis på mer lika villkor som andra aktörer konkurrera, även om man som utomstående betraktare förstås kan ha moraliska invändningar mot att ett politiskt parti ägnar sig åt spel och dobbel. När situationen är sådan att partiet säljer lotter åt redan skuldsatta, så behöver riksdagen vidta åtgärder.

Lotteriinspektionen skriver om undantaget från kreditförbudet på sin hemsida den 11september 2017[1] :

Sedan den 1 januari 1995 är det enligt 37 § lotterilagen (1994:1000) inte tillåtet för den som anordnar ett lotteri att lämna kredit för insatser i lotteriet. Den 1 augusti 2002 utvidgades förbudet till att även gälla den som är ombud för den som anordnar lotteriet.

Efter utvidgningen av kreditförbudet 2002 framkom att det förekom försäljning av lotter mot faktura. Detta skulle formellt sett strida mot kreditförbudet. Mot denna bakgrund infördes den 1 januari 2005 en möjlighet till undantag från kreditförbudet i 37 § andra stycket lotterilagen. Av bestämmelsen framgår att Lotteriinspektionen får medge undantag från förbudet beträffande ett visst lotteri om det föreligger synnerliga skäl.

I förarbetena till bestämmelsen (prop. 2004/05:3 s. 19 f) anför regeringen bland annat att så kallade rikslotterier bör kunna ges möjligt att under vissa förutsättningar sälja lotter mot faktura. De konstaterade att det i och för sig rörde sig om en form av kredit men att det snarare framstod som ett alternativt betalningsätt än ett sätt att göra det möjligt för den som inte har råd att ändå spela. Försäljningsmetoden ansågs inte heller innebära en risk för spelmissbruk vilket motiverade införandet av förbudet mot att lämna kredit för sina insatser. Bedömningen var att det i stället rörde sig om en lösning som var praktisk och ekonomisk för både anordnaren och lottköparen. Risken för ett upprepat och ett oplanerat spelande framstod som i det närmaste utesluten. De skäl som motiverade införandet av förbudet mot kreditgivning kunde alltså inte åberopas mot det nu aktuella sättet att sälja lotter. Regeringen fann mot denna bakgrund att förbudet mot kreditgivning borde kompletteras med en möjlighet till undantag.

Lotteriinspektionen gör vid varje enskild tillståndsprövning en bedömning utifrån de i ansökan angivna förutsättningarna avseende fakturaförsäljning om det föreligger synnerliga skäl till undantag från kreditförbudet. För närvarande har Lotteriinspektionen beviljat ett antal anordnare sådant undantag.

Lotteriinspektionens roll är att utöva tillsyn över den svenska spelmarknaden och arbetar kontinuerligt med regelutveckling.

Undertecknad menar att det undantag som finns i lotterilagen bör tas bort. Det ska inte vara tillåtet att sälja spel om pengar på kredit.

Rasmus Ling (MP)


Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)