Förbjud deponi av vingar från vindkraften

Motion 2021/22:3585 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa kraven för återvinning av vindkraftverk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I en rapport från Riksdagens utredningstjänst Dnr 2021:859 så framgår följande:

Det är idag svårt att ta vara på kompositmaterialet i rotorbladen på ett kostnadseffektivt sätt. Det gör att rotorblad som har tjänat ut i dagsläget i stor utsträckning hamnar på deponi eller att de förbrännas i sopförbränningsanläggning (anläggningar med särskilda tillstånd, ansluten till fjärrvärmenät och även med elproduktion), enligt Uppsala universitet. Kompositmaterial kan antingen separeras mekaniskt genom krossning varvid de olika komponenterna kan avskiljas, dock kan denna process frigöra giftigt damm.

Separering kan även ske genom förbränning vilket är en energikrävande process med omfattande restprodukter varför energivinsten kan bli låg. Ett annat alternativ är att separera komponenterna på kemisk väg, metoden kräver i dagsläget dyra och hälsofarliga kemikalier. Generellt har metoder för återvinning av blad, exempelvis genom värmeåtervinning, inte slagit igenom kommersiellt ännu eftersom det finns begränsat med material tillgängligt för återvinning och att metoderna utvecklas.

Utveckling av blad sker och är en del av den pågående designutvecklingen, enligt Energimyndigheten.

Just nu sker det en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige trots att det är oklart hur rotorbladen ska tas tillvara. Det finns även frågetecken kring hur fundamenten i betong ska tas tillvara vid nedmontering av vindkraftsverken.

Riksdagen bör ge regeringen tillkänna om att kraven för återvinning av vindkraftverk bör skärpas snarast möjligt.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)