Förbifart vid väg 546, Segersängsvägen

Motion 2022/23:164 av Serkan Köse (S)

av Serkan Köse (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i kommande infrastrukturplanering utreda förutsättningarna för en förbifart vid väg 546 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tätorten Segersäng har gamla anor med en station längs Nynäsbanan i Nynäshamn. I kombination med väg 73 uppgraderad till motorväg har tätorten goda förutsättningar att växa med nya bostäder på den mark som Nynäshamn övertagit från Stockholms stad. Ny bebyggelse är planerad väster om järnvägsstationen. I den lokala översiktsplan som för närvarande är ute på samråd beräknas den rymma 2 000 bostäder. Men att genomföra den planen är omöjligt med den vägsituation som råder.

Segersängsvägen går idag rakt genom Segersäng by som under tidigt 2000-tal byggts ut med 600 invånare, med företrädesvis barnfamiljer. Här passerar dagligen tung trafik, inte minst med grusbilar. Trafikmängden har ökat kraftigt efter färdigställandet av väg 73 och anläggningen av Norvik. Det är ohållbart ut trafiksäkerhetssynpunkt, särskilt med tanke på den stora andelen barn. Vägen är smal och krokig, och att möta tung trafik på den i det kuperade landskapet är förenat med livsfara.

En förbifart förbi Segersängsvägen är nödvändig och mycket angelägen. Trafikverket och Nynäshamns kommun har studerat ett nytt läge för vägen norr om byn. Det är dock förenat med en rad problem eftersom marken där är båda sank och kuperad. Den drag­ningen skulle ansluta till Segersängsvägen väster om järnvägen norr om byn. Ett läge nära Tärnan, som är ett fågelskyddsområde, och som är omgivet av kärr. Fortsättningen av Segersängsvägen går därifrån i kanten av området intill Tärnan. Där är också vägen smal och krokig. Den dras också med översvämningsproblem vid långvariga regn och skyfall.

Alternativa dragningar som är långsiktigt hållbara behöver utredas. Trafikverket bör få det uppdraget att ta fram ett förslag till förbifart på väg 546 förbi Segersäng.

 

 

Serkan Köse (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-16 Granskad: 2022-11-16 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)