Förbifart Västerås

Motion 2022/23:170 av Ann-Christine From Utterstedt och Angelica Lundberg (båda SD)

av Ann-Christine From Utterstedt och Angelica Lundberg (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en utredning om hur trafiksituationen vid Västerås kan förbättras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Västerås har idag E18 som leder trafiken förbi stadskärnan och dess ytterområden, men som via av- och påfarter direkt anknyter till dessa. Västeråsarna själva använder ofta förbifarten istället för att utnyttja vägarna inom stadens olika områden. Detta till följd av ombyggnationer och försvåringar av en följsam trafikrytm inom staden. E18 är en gammal väg som i etapper under åratal har renoverats, vilket lett till ökade köbildningar. I närtid har bland annat broar som leder över E18 renoverats, vilket har lett till stor trafik­påverkan. Köbildningar och trängsel ökar olycksrisken avsevärt. Västerås växer, och förutom att befolkningsmängden ökat betydligt och nya bostadsområden byggs, så har även flera nya stora företag etablerat sig i staden. Trafiken på Norrleden utgör redan nu ett trängselproblem, vilket kommer att förvärras ytterligare när det nya bostadsområdet Sätra etableras. Ytterligare förbifart för att undvika trängsel och köbildningar samt under­lätta den ökade trafiken bör övervägas.

 

 

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Angelica Lundberg (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-16 Granskad: 2022-11-16 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)