Förberedande studie av fast förbindelse mellan Sverige och Danmark

Motion 2018/19:7 av Torkild Strandberg (L)

av Torkild Strandberg (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera Europaspåret i den pågående studien av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En förberedande studie av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör pågår för tillfället hos Trafikverket och danska Vejdirektoratet. Studien planeras vara färdig år 2020 och inkluderar både en vägförbindelse och en järnvägsförbindelse enbart för persontåg mellan Helsingborg och Helsingör.

Det är av största vikt att studien skapar bästa möjliga förutsättningar för den fortsatta beslutsprocessen om en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark och fokuserar på vilka utmaningar en ny Öresundsförbindelse ska möta. 

En järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kan inte hantera godståg eftersom Öresund är för djupt vid Helsingborg. När Fehmarn bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar cirka 2028 beräknas godstågstrafiken öka med 80 procent, vilket kommer belasta Öresundsbron och kräva en ny godskorridor över Öresund.

En järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn – kallad Europaspåret – kan skapa en helhetslösning för järnvägstrafiken och säkerställa effektiva godsflöden inte bara mellan Sverige och Danmark utan även mellan Skandinavien och kontinenten. Europaspåret kan avlasta Öresundsbron med både gods- och persontåg och flytta tung transport från väg till järnväg. 

Järnvägsförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör skulle ge obetydliga restidsförbättringar jämfört med Europaspåret. Restiden mellan Helsingborg och Köpenhamn skulle bli 25 minuter med Europaspåret jämfört med 45 minuter med HH-förbindelsen. Från Halmstad skulle man med Europaspåret nå Köpenhamn på 60 minuter jämfört med 120 minuter i dagsläget. Med dessa kortare restider blir den gemensamma arbetsmarknadsregionen större och invånarna får tillgång till fler jobb inom pendlingsavstånd. Det ökar effektiviteten, produktiviteten och tillväxten. En ytterligare bonus är att fler kommer kunna åka tåg istället för bil vilket är positivt för både miljön samt trängseln på vägarna.

Europaspåret bör därför ingå i den pågående studien som alternativ till järnvägsförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör. Det skulle ge det bästa underlaget för beslutsprocessen om en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.

 

 

Torkild Strandberg (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-09-25 Granskad: 2018-10-02 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)