Förbättringar av Västra stambanan

Motion 2009/10:T458 av Fredrik Olovsson (s)

av Fredrik Olovsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättringar av Västra stambanan.

Motivering

Under senare tid kan man se en renässans för järnvägstrafiken vad gäller både persontrafik och godshantering på järnväg. Miljömässiga och tillväxtpolitiska skäl talar för att en sådan utveckling bör understödjas av samhället. Därför är det viktigt att Banverket har resurser för att möta de behov som uppkommer inom detta område.

Västra stambanan är i dag hårt belastad av olika fordonstyper med varierande uppdrag. Godstransporterna ökar i betydelse och omfattning samtidigt som kraven ökar på snabba godsförbindelser även dagtid. Här ska snabbtåg och regionaltåg med olika prestanda i fråga om hastighet och acceleration samsas med godståg. Därtill ökar persontrafiken påtagligt, och nuvarande spårkapacitet räcker inte till för alla behov på framför allt sträckan Katrineholm–Stockholm.

Med den starka tillväxten i Stockholms- och Mälarregionen är det synnerligen angeläget med en väl utbyggd infrastruktur. De Sörmlandskommuner som är belägna utefter Västra stambanan har, tillsammans med Länstrafiken Sörmland, sett behovet av timmestrafik på fasta klockslag till och från Stockholm under trafikdygnet och med förstärkning till halvtimmestrafik i rusningstid. Trafiken, som benämns Sörmlandspilen, är i gång genom samverkan med SJ, men bristen på spårkapacitet gör att den önskade standarden på trafikeringen inte kan uppnås. Det är därför viktigt att understryka behovet av kapacitetshöjande åtgärder såväl på stambanan som vid in- och utfarten till Stockholm. Det är därför nödvändigt att Citybanan byggs utan ytterligare dröjsmål.

Ett led i utvecklingen av Sörmlandspilen är funktionella och säkra bytespunkter mellan cykel, buss, bil och tåg på de orter som trafikeras. Det är därför glädjande att stationsbygget i Gnesta kunnat avslutas. Däremot är det fortfarande angeläget att den sedan länge väntade ombyggnationen av bangården i Flen kan genomföras. Nuvarande utformning av plattformar och passager för fotgängare uppfyller inte dagens krav på säkerhet och tillgänglighet.

För Sörmlandskommunerna är det viktigt att satsningen på förbättrade tågförbindelser med huvudstaden omfattar hela resan, dvs. både biljettsystem, fordon och funktionella bytespunkter. Det är sammanfattningsvis viktigt att regeringen beaktar kraven om förbättringar av Västra stambanan i samband med infrastruktursatsningar.

Stockholm den 1 oktober 2009

Fredrik Olovsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)