Förbättring av E4

Motion 1992/93:T338 av Jan Andersson m.fl. (s)

av Jan Andersson m.fl. (s)
Arbetslösheten i Sverige har nu nått en nivå som vi för
bara något år sedan inte ens skulle ha kunnat föreställa oss.
Den borgerliga regeringen för en passiv ekonomisk politik
som förvärrar problemen. Vad som behövs är offensiva
satsningar bl.a. på investeringar i en förbättrad
infrastruktur. Investeringarna ska bidra till att snabbt skapa
arbetstillfällen och bidra till att Sverige som nation bättre
kan hävda sig i den internationella konkurrensen, men det
är också viktigt att vi får ut så mycket som möjligt av de
pengar som satsas. Och självklart ska hänsynen till miljön
och naturen väga tungt när prioritering mellan olika
alternativ ska göras.
Det pågår för närvarande en diskussion om en
förbättring av E4 genom Kronobergs län och Skåne.
Vägverket har i ett diskussionsunderlag inte bara fört fram
en förbättring av den nuvarande E4 utan också idéer om en
ny östligare sträckning. Utifrån de principer som vi skisserat
när det gäller investeringar i infrastrukturen talar allt för att
en satsning på en förbättring av den nuvarande E4 är det
klart bästa alternativet.Om investeringen ska få
sysselsättningseffekter snabbt, och det behövs sannerligen i
nuvarande sysselsättningssituation, går det inte att vänta på
att en ny väg ska projekteras. Det kommer att ta tid och vi
har i dag ingen aning om hur sysselsättningssituationen ser
ut den dag projekteringen är klar. När det gäller
förbättringar av nuvarande E4 är situationen en annan. Det
pågår redan i dag en utbyggnad på vissa delar till
motorvägsstandard och andra delar är redan projekterade.
Därigenom kan man uppnå snabba sysselsättnings- och
konjunkturpolitiska effekter.EES-avtalet kommer
förhoppningsvis att träda i kraft i år. Avtalet kommer att
medföra ett ökat utbyte med kontinenten inom handel,
tjänster och turism. Det ökade utbytet kommer i stor
utsträckning att ske via Helsingborg--Helsingör eftersom
det dröjer länge än innan en fast förbindelse Malmö--
Köpenhamn blir klar. Detta medför en ökad belastning på
nuvarande E4 och talar för en snabb förbättring av
densamma.Ekonomiska skäl talar också för en
utbyggnad av nuvarande E4 till motorvägsstandard. Detta
alternativ är över 1 miljard billigare än en ny sträckning via
Älmhult--Ljungby. Dessutom går det att förbättra
nuvarande E4 etappvis. Att de olika etapperna successivt
kan tas i bruk innebär att effektivitetsvinster kan hämtas
hem snabbare än i ett nybyggnadsalternativ, som kräver att
hela sträckan är färdigställd. Dessutom leder en ny E4 till
två i princip parallella motorvägar i södra Sverige.
Samhällets resurser är inte så stora att vi har råd med det.
Vägverkets miljöbeskrivning visar att en utbyggnad av den
befintliga E4 påverkar miljön minst. Detta är viktigt,
eftersom både Skåne och Småland redan är belastade av de
miljökonsekvenser som biltrafiken ger upphov till. En
nybyggnad skulle innebära att riksintressen inom
kulturmiljö, friluftsliv och naturvård påverkas i väsentligt
högre grad än vid en utbyggnad av nuvarande väg. Inte bara
för vår generation utan också för framtida generationer är
det viktigt att vi värnar om de få orörda miljöer som finns
i det redan högexploaterade södra Sverige.Att bibehålla
möjligheterna för flexibla transportlösningar är viktigt. När
beslutet om en fast förbindelse över Öresund togs
poängterades just det viktiga med att flera alternativ skulle
finnas för trafiken ner till kontinenten. Förutom vägen
Malmö--Köpenhamn och vägen över Trelleborg skulle även
fortsättningsvis färjetrafiken Helsingborg--Helsingör vara
ett konkurrenskraftigt alternativ. Om E4 skulle få en ny
sträckning förlorar onekligen alternativet Helsingborg--
Helsingör i attraktionskraft. Mer trafik styrs ner till den
region i Skåne där den största befolkningskoncentrationen
finns, nämligen Malmö--Lund-regionen. En ny sträckning
ändrar de förutsättningar som gällde vid beslutet om en fast
förbindelse.Ett argument för en ny E4 har varit att vägen
till Malmö blir kortare. Sträckan blir ungefär 1 mil kortare
och tidsvinsten cirka 6 minuter. Samtidigt är att notera att
vägen är 35-45 km längre än den nuvarande E4 och färjan
Helsingborg--Helsingör. Denna kortare väg för framför allt
lastbilstrafiken har betydelse för miljön.
Det behövs en förbättring av väg 23 genom Mellanskåne
upp genom Småland och en sådan förbättring bör komma
till stånd. Men för den sakens skull behöver nuvarande E4
inte flyttas. Det är av ekonomiska, sysselsättningspolitiska
och miljöpolitiska skäl bättre att snarast förbättra
nuvarande E4 än att satsa på en nybyggnad.

Hemställan

Med anledning av vad som ovan anförts hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av att snarast förbättra
nuvarande väg E 4.

Stockholm den 25 januari 1993

Jan Andersson (s)

Bengt Silfverstrand (s)

Martin Nilsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)