Förbättrade och mer lättförståeliga valsedlar

Motion 2013/14:K326 av Olle Thorell m.fl. (S)

av Olle Thorell m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att partisymboler bör införas på valsedlarna till allmänna val och valet till Europaparlamentet.

Motivering

En grundläggande rättighet vi har i Sverige är att få vara med och påverka vilket eller vilka politiska partier som ska styra vårt land. Valförfarandet ska vara enkelt och lättillgängligt för alla med rösträtt. Det har emellertid i flera fall uppmärksammats att valsedlar förväxlats av misstag eftersom den grafiska utformningen inte är tydlig nog. För personer med språk- eller lässvårigheter torde detta vara särskilt problematiskt. Då en vanlig uppskattning är att 4–8 % (dvs. 360 000–720 000) av Sveriges befolkning har stora svårigheter att läsa och skriva är det därför extra angeläget att snarast komma tillrätta med valsedelsproblematiken. Motionärer från olika partier har föreslagit förnyelse av valsedlarna, och därmed borde uppslutningen kring denna fråga vara stor.

Även 2012 års vallagskommitté föreslog i sitt slutbetänkande att det ska vara möjligt att trycka partisymbolen på valsedeln. Därför är det angeläget att se till att partisymboler ska kunna tryckas på valsedlarna i alla allmänna val och i valet till Europaparlamentet så snart som möjligt.

Stockholm den 25 september 2013

Olle Thorell (S)

Anna Wallén (S)

Pia Nilsson (S)

Lars Eriksson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)