Förbättrad tillgänglighet på Viskadalsbanan

Motion 2022/23:1923 av Mikael Larsson och Christofer Bergenblock (båda C)

av Mikael Larsson och Christofer Bergenblock (båda C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att genomföra nödvändiga åtgärder på järnvägen mellan Borås, Mark och Varberg för att kunna öka hastigheten på banan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att kunna resa hållbart till och från utbildning, arbete och fritidsaktivitet är viktigt för både människor och miljö. Mellan augusti 2021 och augusti 2022 var järnvägen mellan Borås och Varberg (Viskadalsbanan) stängd för en omfattande upprustning då det byttes slipers, räls och kontaktledningar. Dessutom sattes det upp nya skyltar vid alla stationer och digitala tavlor som talar om hur tågen går och vid vilka tider. Upprustningen var efterlängtad då banan under många år haft ett kraftigt eftersatt underhåll. Nu är persontrafiken igång igen och under hösten 2022 trafikeras banan också av många godståg då den används som omledningsbana under renovering och byggnation av järnvägen i Göteborg.

Det är fortsatt så att mellan Borås och Varberg finns nästan 200 plankorsningar över järnvägen varav de allra flesta är obevakade. Detta medför att banan även fortsättningsvis får köra med reducerad hastighet om 80 km/h trots att den är byggd för att tågen ska kunna köra i 110-120 km/h. För Borås, Mark och Varberg är järnvägen en viktig del i att kunna förstora kommunernas arbetsmarknadsregioner, men en avgörande faktor är få ner restiden mellan Borås och Varberg så att människor också vill och kan välja tåget.

Ett av problemen på Viskadalsbanan är också den bristande säkerheten som det stora antalet plankorsningar medför. De obevakade övergångarna skapar osäkerhet och otrygghet hos tågpersonal, passagerare och trafikanter som måste korsa järnvägen.

För att korta ner restiden är det även viktigt att fler avgångar kan komma in på Viskadalsbanan. Idag finns mötesspår för tåg i Skene, Horred och Veddige. Spåret i Horred används dock inte för detta ändamål så inga möteståg tas emot i Horred. Genom att planera in för fler mötesspår på stationerna i Kinna, Fritsla och Björketorp kan också fler avgångar planeras in och tillgängligheten kan öka. Vid samtliga stationer behöver också plattformarna förlängas så att längre tåg kan köra och fler människor därmed välja tåget som färdmedel.

Trafikverket har i uppdrag att jobba med att stänga obevakade järnvägsövergångar. Detta är ett arbete som enligt oss måste snabbas på och få större utrymme, både budgetmässigt och i prioriteringsmässigt samt kompletteras med ytterligare uppdrag för att öka såväl hastigheten som säkerheten på banan. Det är fyra delar i det som är särskilt viktiga:

  1. Att stänga så många övergångar som möjligt och samla överfarter där bommar samt ljud- och ljussignaler finns.  Detta ska ske i diskussion och samarbete med berörda markägare längs med banan så att det fortsatt finns goda förutsättningar att driva jordbruk i Viskadalen.
  2. Att i möjligaste mån bygga bort plankorsningar och göra dem planskilda för att öka säkerheten för korsande trafik
  3. Att komplettera banan med ytterligare mötesspår för att undvika flaskhalseffekter.
  4. Att öka hastigheten på banan allteftersom nödvändiga åtgärder utförs för att på så vis kunna få ner pendlingstiden för hela eller delar av sträckan.
  5. Att förlänga plattformarna för att möjliggöra för längre tåg med högre kapacitet.

 

För Centerpartiet är det viktigt att man ska kunna bo, leva och arbeta i hela landet. Där det idag finns stopp längs Viskadalsbanan vill vi att det även fortsatt ska göra det för att tillgängligheten med stationer ska vara fortsatt är hög. Genom ökad hastighet, fler mötesspår och längre plattformar möjliggör vi för fler människor att välja tåget för pendling till arbete, studier och fritidsaktiviteter.

 

 

 

Mikael Larsson (C)

Christofer Bergenblock (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)