Förbättrad möjlighet till vila för vägtrafikanter

Motion 2022/23:2228 av Eric Palmqvist (SD)

av Eric Palmqvist (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka tillgängligheten och tryggheten på landets rastplatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På det statliga vägnätet finns idag omkring 270 rastplatser som förvaltas och sköts av Trafik­verket. Trots att tillgången på rastplatser utmed våra statliga vägar är förhållandevis god, upplever många att tillgängligheten inte är tillfredställande. Dels är många rastplatser upptagna av utländska åkerier som även använder rastplatserna för uppställning av fordon eller rent av terminalverksamhet. Det finns också exempel på fordonsreparationer och däckbyten i sådan omfattning att det snarare är fråga om verkstadsarbete under bar himmel.

Många vägtrafikanter, speciellt kvinnor, upplever en otrygghet på rastplatser efter­som irreguljära verksamheter mer eller mindre etablerats på ytan. Vidare är det inte sällan förekommande att försäljning av alkohol eller andra eftertraktade varor sker på dessa rastplatser. Till detta ska läggas att såväl vandalisering och stöld är vanligt förekommande på vissa rastplatser. Ibland i sådan om­fattning att Trafikverket tvingats stänga dessa.

En rastplats är ju precis som namnet beskriver en rastplats, en plats utmed vägen där det finns möjlighet att stanna för att vila, gå på toaletten, fika eller för yrkesförare att ta sin lagstadgade dygnsvila. Allt detta har blivit en bristvara på flera av landets rastplatser eftersom det mer eller mindre blivit fasta verksamheter på det som ska vara en plats för vila. Trafikverket ansvarar för driften av rastplatserna och de har därför ansvaret för att rastplatsen används för det ändamål den är avsedd för.

När verksamheter mer eller mindre tar över på rastplatser och dessa pågår över tid, betydligt längre än de 24 timmar som normalt är tillåtet, ska givetvis åtgärder vidtas. Regeringen bör därför ge Trafikverket i uppdrag att inventera landets rastplatser och vidta nödvändiga åtgärder för att beivra det missbruk som sker idag. Rastplatserna måste ovillkorligen vara tillgängliga för vägtrafikanter så att dessa kan erbjudas möjligheten att stanna till för vila eller toalettbesök och att tryggheten säkerställs är naturligtvis en självklarhet.

 

 

 

 

Eric Palmqvist (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)