Förbättrad matchning mellan jobbsökande och arbetsgivare

Motion 2010/11:A252 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att på sikt konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen.

Motivering

Det finns många undersökningar som visar att företag i Sverige har svårt att hitta nya kompetenta medarbetare, trots att vi har haft en relativt hög arbetslöshet på grund av den pågående lågkonjunkturen. Enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv så har företagen i Gävleborg svårast i landet med att hitta rätt medarbetare vid nyrekrytering, trots att samma län toppar arbetslöshetsstatistiken och har gjort så under många år. Matchningen fungerar uppenbarligen inte tillräckligt väl.

Regeringen har gjort goda insatser i syfte att förbättra situationen genom att skapa möjligheter för den enskilde att få en jobbcoach. Nästa steg bör vara att fullt ut konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen genom att låta den arbetssökande själv få möjlighet att välja arbetsförmedlare som denne anser bäst passar den enskildes behov.

Det nya systemet skulle inte minst passa personer som inte har svenska som modersmål och unga, som här skulle kunna få specialiserade arbetsförmedlare. En konkurrensutsättning skulle även leda till uppstartande av nya företag, vilket leder till fler aktörer på marknaden och därmed bättre service och tillgänglighet för den enskilde.

Med tanke på den höga arbetslöshet som råder i Gävleborg och den stora matchningsproblematik som råder i länet, så borde Gävleborg vara ett utmärkt län för en försöksverksamhet i motionens anda. Försöket borde inledas genom att arbetsmarknadens parter kopplas till en referensgrupp till Arbetsförmedlingen, som ges i uppdrag att upphandla en försöksverksamhet i utvalda orter. Efter utvärderingen så kan sedan försöksverksamheten om det faller väl ut införas i hela Sverige.

Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 25 oktober 2010

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)