Förbättrad inomhusmiljö i samband med energibesparande investeringar

Motion 2009/10:C291 av Annelie Enochson (kd)

av Annelie Enochson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsningarna på energieffektiviseringsåtgärder ska ha en tydlig inriktning mot att också förbättra inomhusmiljön.

Motivering

De flesta tillbringar 85–90 procent av sin tid inomhus. Innemiljöbegreppet omfattar termisk komfort, luftkvalitet, materialfrågor (emissioner), ventilation, buller, fukt, ljus med mera. Undermålig ventilation, nya oprövade bygg- och inredningsmaterial, stress under byggtiden samt fukt- och mögelskador har bidragit till att nära en halv miljon människor upplever besvär och lidanden orsakade av inneklimatet. Samtidigt har under senare år andelen barn med allergier och annan överkänslighet ökat påtagligt. Det finns idag regler för inomhusmiljön, men efterlevnaden är inte fullständig. Investeringar i nödvändiga ventilationsåtgärder blir ofta en stötdämpare i kommunernas budgetar, trots att de enligt lagen är obligatoriska. I samband med energieffektiviseringsåtgärder bör det vara naturligt att samtidigt passa på att göra investeringar som förbättrar inomhusmiljön.

Frågan om energieffektivisering har sedan länge varit central för Kristdemokraterna. Ett mål om 20 procents energieffektivisering till 2020 har antagits av såväl alliansregeringen som EU. Avgörande för att dessa mål ska kunna nås är att det sker en teknikutveckling och att det finns goda ekonomiska förutsättningar för att den nya tekniken ska användas. I detta arbete har det offentliga en viktig roll att fylla.

Det är viktigt att stimulera forskning och ge statligt ekonomiskt stöd till teknisk utveckling, så att svenska företag blir världsledande på detta område, och att offentligt stödja energieffektiviseringsinsatser samtidigt som ekonomiska styrmedel, i form av energiskatt och koldioxidskatt, hålls på sådana nivåer att energibesparande investeringar blir lönsamma.

De satsningar som regeringen genomför på klimat- och energiåtgärder är omfattande. Insatserna fokuserar på energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. En bärande del är att resurser avsätts för att tillgängliggöra hållbara och klimatanpassade energilösningar och kommersialisering av ny energiteknik. I samband med detta är det viktigt att också ha med inomhusmiljön i planeringen. De pågående och aviserade satsningarna på energieffektiviseringsåtgärder bör därför också ha en tydlig inriktning mot att också förbättra inomhusmiljön.

Stockholm den 1 oktober 2009

Annelie Enochson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)