Förbättra möjligheterna för våra barns psykiska hälsa

Motion 2013/14:Ub398 av Anne Marie Brodén (M)

av Anne Marie Brodén (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra möjligheterna för barns psykiska hälsa.

Motivering

I skollagen lyfts elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll fram.

Den ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. En ny skollag angående elevhälsa infördes i augusti 2010 och tillämpades på utbildning från juli 2011.

De allra flesta barn och ungdomar har det väldigt bra i Sverige, dock pekar Socialstyrelsen på ett växande problem med fler och fler barn och unga som mår dåligt. Vart femte barn i Sverige lever i tuffa familjeförhållanden. De problem som lyfts fram är framförallt ökad stress, ångest, bristande vuxenkontakter och ofta mobbning.

Enligt de experter och forskare som arbetar med barn är ett viktigt krav att barns behov av stöd och hjälp tillgodoses i tidigt skede av samhället. Om förtroendet för vuxenvärldens möjligheter att hjälpa sviktar, vågar många barn inte berätta om hur de egentligen mår. När barn inte kan berätta blir risken ännu större att de ska få fel hjälp, för lite hjälp eller ingen hjälp alls och deras lidande förlängs och fördjupas. Riskerna för att den psykiska ohälsan utvecklas till psykisk sjukdom ökar.

En stark och varm bindning mellan barn och föräldrar kan ses som det bästa skyddet mot psykisk ohälsa. Ett gott samspel med föräldrar och emellan föräldrarna har stor betydelse för främjandet av barns psykiska hälsa. I en familj med goda ekonomiska resurser rapporteras psykisk ohälsa bland barnen i mindre utsträckning än i familjer med sämre ekonomiska resurser enligt en rapport från Malmö högskola.

Barn och unga som inte har tillgång till sina rättigheter som utbildning, god hälsa och bra levnadsstandard har inte möjligheter att delta fullt ut i samhället utan riskerar att hamna i socialt utanförskap. Har man väl hamnat i socialt utanförskap kan det ta en lång tid att hitta tillbaka till ett välfungerande liv. Vi får inte glömma att flera faktorer spelar roll för den psykiska hälsan. Både sociala och ärftliga faktorer påverkar barns hälsotillstånd.

En viktig del för att upptäcka barns ohälsa är elevhälsovården. Regeringen har gjort en skärpning i skollagen och tillfört mer pengar. Men elevhälsan styrs idag mellan kommuner, skolhuvudmän och skolor, som medför stora skillnader av antal elevhälsovårdstimmar på olika skolor i Sverige. Detta orsakar att barn i Sverige får olika villkor och förutsättningar för att kunna hantera sin psykiska ohälsa. Det är oerhört viktigt att följa upp och öka kraven på elevhälsovården i landets alla skolor, både kommunala och fristående, så att barn får mer likvärdigt stöd oavsett var de bor. Det kan innebära att elever med begynnande psykiska besvär kan få hjälp i tid vilket betyder en förbättring både för det enskilda barnet och för familjen men även för framtida samhällskostnader.

Stockholm den 24 september 2013

Anne Marie Brodén (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)