Förbättra äldres brandskydd genom åtgärder i dagens och framtidens socialtjänstlag

Motion 2018/19:1086 av Pyry Niemi (S)

av Pyry Niemi (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur socialtjänstlagen ska användas för att stärka äldres brandskydd samt att regeringen bör ge den särskilda utredaren av framtidens socialtjänstlag i uppdrag att utreda hur socialtjänstlagen kan förtydligas för att stärka äldres brandskydd, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Äldre människor är kraftigt överrepresenterade i dödsbränder. Årligen dör över 100 personer i bränder, och människor över 80 löper störst risk att avlida eller skadas till följd av brand. Trots att samhället har en nollvision om antal döda och allvarligt skadade till följd av brand har siffrorna över omkomna inte förbättrats under senare år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har som målsättning att minska antalet omkomna till 80 personer år 2020. Tyvärr ser den målsättningen inte ut att uppfyllas.

På äldreboenden byggda efter 2012 finns strikta krav på omfattande brandskydd. Samtidigt bor allt fler äldre kvar hemma. Den demografiska utvecklingen och ökade möjligheter till stöd i hemmet, kombinerat med de risker som äldre människor löper när det gäller brand tydliggör att fler verktyg behövs för att förebygga och bekämpa brand. Äldre som bor kvar hemma ska ha samma trygghet gällande skydd mot brand som äldre som bor på särskilda boenden.

Socialtjänstlagen (2001:453) ses just nu över av en särskild utredare. Skydd mot brand borde vara ett område där lagstiftningen kan skärpas för att bättre tillgodose behov av brandskydd till följd av ålderdom eller funktionsnedsättning. Regeringen bör därför skyndsamt ge den särskilda utredaren ett särskilt uppdrag att även utreda hur äldres brandskydd kan stärkas inom ramen för en ny socialtjänstlag.

Parallellt med ovanstående åtgärd bör dagens lagstiftning och bestämmelser förtydligas för att underlätta för Sveriges kommuner att skydda sina äldre invånare mot brand. Det borde även i dagens lagstiftning finnas utrymme att införa brandskyddsåtgärder i äldres hem. Detta är också något som regeringen hänvisade till när frågan om bostadsanpassningsbidrag debatterades i riksdagens kammare. Socialstyrelsen bör därför ges i uppdrag att ta fram tydliga riktlinjer för hur dagens, och kommande, socialtjänstlag ska användas för att förbättra äldres brandskydd.

Statistiken talar sitt tydliga språk: för lite görs för att minska antalet omkomna till följd av brand. Det är en grundläggande rättighet att samhället sätter in de åtgärder som krävs för att skydda äldre och funktionsnedsatta från att skadas eller avlida i brand.

Pyry Niemi (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare