Förändringar av ansvar för och finansiering av marksanering

Motion 2012/13:MJ432 av Hans Ekström och Peter Persson (S)

av Hans Ekström och Peter Persson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en förenkling av processer för att fastställa ekonomiskt ansvar vid marksanering.

Motivering

I många kommuner uppstår problem med att kunna återanvända tidigare bebyggd mark i centrala lägen beroende på omfattande markföroreningar. Ofta måste det till mycket komplicerade och långdragna juridiska utredningar och processer för att fastställa ansvar. Det leder till att kommuner tvingas exploatera råmark i sämre lägen. Detta skapar så kallad urban sprawl – stadsutbredning – och därigenom en sämre samhällsstruktur ur miljösynpunkt. Mycket vore vunnet om det blev enklare för kommuner att ta tillvara mark i mer centrala lägen.

För att underlätta för kommuner och fastighetsägare bör en förenkling av både processer och fastställandet av ekonomiskt ansvar ses över.

Stockholm den 5 oktober 2012

Hans Ekström (S)

Peter Persson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)