Förändring i terrängkörningslagen

Motion 2011/12:MJ455 av Josef Fransson och Tony Wiklander (SD)

av Josef Fransson och Tony Wiklander (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändringar i terrängkörningslagen.

Motivering

Dagens utformning av terrängkörningslagen ställer ofta till problem för dem som vill arrangera motortävlingar i terräng, till exempel motorsporten enduro, som i princip uteslutande körs i skog och terräng. Eftersom det ligger på Länsstyrelsens bord att bevilja dispens (undantag) från terrängkörningslagen så räcker det inte med att man är överens med markägare för att kunna arrangera en motortävling. Alltså kan det hända att beslutet hamnar på bordet hos en person som saknar relevant kunskap om en aktivitets reella påverkan på skog och natur och i värsta fall beslutar godtyckligt utefter handläggarens eget tycke om motorsporten som idrottsrörelse.

Det rimliga för dispens för tävlingsverksamhet är att det finns ett på förhand bestämt antal kriterier som skall uppfyllas för att arrangera en motortävling som innebär konflikt med terrängkörningslagen. Utgångspunkten skall vara att överenskommelse mellan markägare och arrangerande motorförening skall vara tillräckligt vid enskilda arrangemang.

En reformering av terrängkörningslagen för att ge enskilda tävlingsarrangemang regelmässigt dispens skulle skapa en större förutsägbarhet samt underlätta administration och planering för både myndigheter och tävlingsarrangörer.

Stockholm den 29 september 2011

Josef Fransson (SD)

Tony Wiklander (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)