Förändrad verksamhet vid RFV:s sjukhus

Motion 1999/2000:Sf301 av Eva Arvidsson och Carina Hägg (s)

av Eva Arvidsson och Carina Hägg (s)
Riksdagen har godkänt regeringens proposition 1998/99:76
om försäkringsmedicinska utredningar m.m. Beslutet innebär
förändringar av verksamheten vid RFV:s sjukhus i
Nynäshamn och Tranås. Verksamhetsansvaret för för-
säkringsmedicinska utredningar och arbetslivsinriktade
rehabiliteringsutredningar överförs fr.o.m. år 2000 till
Östergötlands läns allmänna försäkringskassa.
Regeringen har uppdragit åt RFV att utveckla kvalitetskraven avseende
försäkringsmedicinska utredningar och arbetslivsinriktade rehabiliterings-
utredningar, vilka skall tillämpas vid de ombildade försäkringsmedicinska
centren i Nynäshamn och Tranås.
Patienter inom den medicinska rehabiliteringen som idag bedrivs vid
RFV:s sjukhus skall behandlas inom den allmänna hälso- och sjukvården.
Företrädare för Landstingsförbundet har bekräftat att landstingen har
beredskap att ta hand om de aktuella patienterna. Men ännu har inte de olika
landstingen redovisat hur långt framme de är i arbetet med att möta dessa
patienter.
I Nynäshamn rehabiliteras främst överviktiga, men också hjärtpatienter
med multipla problem. I Tranås finns rehabilitering av överviktiga, en smärt-
utredningsdel samt forskning inom områdena fibromyalgi och whiplash.
Regeringens egen utredare (NYTRA-utredningen) ansåg att behandlingen
av överviktiga saknade motsvarighet inom den vanliga sjukvården och borde
behållas. Det är bra att rehabiliteringen kommer närmare patienterna på de
olika landstingen, men den kompetens som man byggt upp på RFV:s sjukhus
i Nynäshamn och Tranås finns inte ute i landet. För att klara rehabiliteringen
av dessa patienter behövs ett komplement till den vanliga sjukvården och den
verksamheten kan då finnas i Nynäshamn och Tranås. Det finns stora
möjligheter att tillsammans med de försäkringsmedicinska centren utveckla
verksamheten och därmed kunna utgöra spjutspetsar inom området.
Arbetet går ut på att förändra de överviktigas beteende kring mat.
Behandlingen pågår under två år och inleds med åtta veckors internatboende
vid sjukhuset. Patienterna träffar såväl läkare, psykolog och kurator som
sjukgymnast och dietist. Patienterna lär sig motionera utifrån sina egna
förutsättningar och ändra sina kostvanor.
RFV:s sjukhus tar emot patienter för vilka bantningspiller inte är vägen till
en normal vikt. Till skillnad från den öppna sjukvården som lägger stor vikt
vid bantningspiller använder RFV:s sjukhus inte bantningspiller.
Ungefär 30 % av befolkningen lider av övervikt och i många fall kan
bantningspiller som Xenical vara en hjälp. Men för de allra flesta handlar det
om att ändra sin livsstil på ett genomgripande sätt. För att klara det behövs
professionell hjälp med resurskrävande insatser av ett erfaret multidiscipli-
närt team och i internatform.
Endast rökningen utgör ett större hot mot folkhälsan.
I det perspektivet vore det både ekonomiskt och humanitärt lönsamt att
behålla rehabiliteringen av överviktiga vid RFV:s sjukhus i Nynäshamn och
Tranås som ett komplement till den vanliga sjukvården. Det ger också
möjlighet för sjukhusen att hitta nya utvecklingsmöjligheter tillsammans med
de försäkringsmedicinska centren.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om vikten av att ta till vara kompetensen vid RFV:s
sjukhus i Nynäshamn och Tranås så att beskrivna patientgrupper får
fortsatt stöd.

Stockholm den 4 oktober 1999
Eva Arvidsson (s)
Carina Hägg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)