Förändra snabbhetspremien i föräldraförsäkringen

Motion 2018/19:1135 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om snabbhetspremien och bör verka för att den förändras, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den 18 december 2017 mottog regeringen slutbetänkandet från Utredningen om en modern föräldraförsäkring. En viktig utredning som hade till syfte att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än idag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden och ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn.

I slutbetänkandet lyfts ett flertal faktorer fram som behöver ses över och presenteras nya reformer som bättre anpassar föräldraförsäkringen till dagens samhälle.

En faktor som lyfts fram och som bör ses som särskilt viktig är den så kallade snabbhetspremien i föräldraförsäkringen.

Snabbhetspremien, som infördes år 1986, gör det möjligt för kvinnor som skaffar ett andra barn inom 30 månader eller blir gravida igen inom 1år och 9månader att behålla samma nivå ersättning som med första barnet. Ersättningen blir därmed inte påverkad för den som väljer att gå ner i arbetstimmar mellan barnen.

Denna reform kom att få stora betydelser för takten som familjer skaffar barn och för kvinnors närvaro på arbetsmarknaden. Studier visar på att efter 1986 ökar antalet familjer som väljer att skaffa barn tätare markant och menar på att det inom vissa samhällsgrupper blivit en norm.

IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, visar i en rapport från 2014 att kvinnor som får barn tätt riskerar att få minskad inkomst på sikt då det täta barnskaffandet minskar kvinnors arbetskraftsdeltagande och arbetslivserfaren­het.

Vidare har institutet också visat att det går sämre i skolan för barn som fått syskon tätt inpå.

Rapporten från 2009 visar att snabbhetspremien har gjort att andelen barn som uppnått 3-årigt studieförberedande gymnasium minskat med 10 procentenheter.

Kritik mot snabbhetspremien har även väckts från läkare och barnmorskor som menar att kvinnans kropp inte får tid för återhämtning och att det har inneburit ökade risker vid graviditet, och antal skador till följd av förlossning har ökat.

Att se över snabbhetspremien överensstämmer med regeringens ambitioner att öka jämställdheten i Sverige. Detta då föräldraförsäkringen i dess nuvarande form har stor betydelse för kvinnors närvaro på arbetsmarknaden och för kvinnors inkomst över tid.

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)