Föräldrars möjlighet att ta del av myndiga barns studieresultat

Motion 2021/22:2746 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för föräldrar att ta del av sina myndiga barns studieresultat och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Myndiga barn som studerar på gymnasiet behöver inte visa upp sina studieresultat för föräldrarna. När föräldrarna inte längre har insyn i hur det går i skolan ökar risken för att vissa elever helt lägger av studierna eller att problem förvärras ordentligt innan åtgärder vidtas. Det sista dryga året med pandemin har dessutom inneburit mycket undervisning på distans och med det en ökad risk att vissa elever faller igenom. Det finns ur alla perspektiv – elevernas, föräldrarnas samt samhällets – således anledning att vara särskilt uppmärksam på studieresultaten hos barn som är äldre än arton år.

I vissa andra sammanhang upphör inte föräldraansvaret då barnet fyllt arton år. Exempelvis ska föräldrar betala underhåll för sina barn om de går i grund- eller gymnasieskolan under skoltiden. Underhållsbidrag ska betalas av den förälder som inte har vårdnaden om barnet och inte bor tillsammans med barnet. Även en förälder som har vårdnaden om barnet men inte bor med detsamma ska betala bidraget, dock längst till dess att barnet fyllt 21 år.

Således kan det idag föreligga skyldighet för föräldrar att försörja sina barn vilka är äldre än arton år så länge de studerar, samtidigt som föräldrarnas rätt till insyn i hur dessa studier avlöper upphör i samband med myndighetsdagen. En ordning som saknar logik då det är högst rimligt att föräldrar ges laglig rätt att få ta del av betyg och omdömen samt att få möjlighet att ta kontakt med lärare och skolledning för diskussion om hur barnens studier avlöper så länge dessa pågår och som längst till 21 års ålder. Allt i syfte att stötta skolgången.

Integritetsaspekterna kan i sammanhanget vara utmanande men går att koppla till en helhetsbedömning där elevens situation i förhållande till föräldrarna bedöms utifrån ett allmänt socialt perspektiv, försörjningsperspektiv och övrigt beroendeperspektiv. Med en väl utformad lösning kan den problematik som beskrivs i motionen gå att hantera och därmed ge föräldrar möjlighet att hjälpa sina barn med studierna även efter att de fyllt arton år. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Lars Hjälmered (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Hans Rothenberg (M)

Åsa Hartzell (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)