Föräldraledighet för statsråd

Motion 2011/12:K235 av Marta Obminska (M)

av Marta Obminska (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i lämpligt sammanhang se över frågan om föräldraledighet för statsråd.

Motivering

Ett statsråd är inte någon arbetstagare utan har ett uppdrag av en speciell natur. I ett betänkande från konstitutionsutskottet (bet. 1997/98:KU1) görs bedömningen att ett statsråd i princip alltid förutsätts vara i tjänst, även om regeringsformen utgår från att statsministern och andra statsråd kan ha förfall att fullgöra sina uppgifter till exempel på grund av sjukdom eller ledighet.

Riksdagsledamöter har möjlighet att vara föräldralediga. I dessa fall kallas ersättare in från ledamotens valdistrikt. I statsrådens fall finns inte samma lagstadgade rätt till föräldraledighet. Dagens situation medger inte att statsråd överlämnar ansvaret för svar på interpellationer och frågor från riksdagsledamöter till exempelvis statssekreterare. Det omöjliggör i praktiken för statsråd att vara lediga mer än temporärt.

I våra nordiska grannländer har frågan om föräldraledighet för statsråd lösts på olika vis. I Norge har statsråd rätt att vara lediga under 46 veckor. I Finland ersätts statsråd med representanter från samma parti under den tiden då de är föräldralediga. Dessa exempel skulle kunna tjäna som inspiration vid utformandet av regler om föräldraledighet för svenska statsråd. En annan idé skulle kunna vara att en statssekreterare, som arbetar närmast statsråd, tar över statsråds uppgifter under föräldraledighet.

Då statsråd inte har någon tydlig rätt att vara föräldralediga kan det bli svårt för potentiella, ofta yngre, kandidater att anta uppdragen. Dessutom föreligger det oklarheter gällande statsråds ersättning vid eventuell föräldraledighet. Det är en svaghet i vår nuvarande lagstiftning. Att införa föräldraledighet för statsråd är därför en vinst såväl för det enskilda statsrådet som för vårt demokratiska system i sin helhet. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 30 september 2011

Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)