För klimatets skull bygg mera i trä

Motion 2020/21:1837 av Isak From m.fl. (S)

av Isak From m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att valet av byggnadsmaterial ska utgå från möjligheten av inlagring av koldioxid vid renovering och nybyggnation och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av kortare uppställningstider vid nybyggnation för att minska miljöpåverkan under byggtiden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Just nu byggs det för lite bostäder i Sverige. Samtidigt är klimathotet överhängande och vi behöver ställa om samhällets alla delar, även bostadsbyggandet.

Att bygga hus i trä istället för betong medför stora vinster för klimatet samtidigt som vi skapar en hållbar boendemiljö. Trä är ett lätt material. Ett stort trähus väger mycket mindre än ett betonghus. Det innebär att underlaget inte behöver vara lika fast, och markarbetena blir mindre krävande. Trä är ett naturmaterial som inte innehåller några tillsatser eller giftiga ämnen. I trähus mår man bra. Trä är dessutom lätt att transportera, trä är enkelt att flytta dit där huset ska byggas. Transporten kan ske med tåg, båt eller lastbil. Industriellt träbyggande innebär även andra fördelar som kortade byggtider och möjlighet till fler jobb i glesbygd.

Industriellt träbyggande innebär att en stor del av bostadsproduktionen sker på indu­stri som är anpassad för ändamålet. Arbetet kan effektiviseras så att byggtiden minskar med minst 50 procent jämfört med platsbyggda hus. Mer än halverad byggtid ger billiga­re bostäder. Industriellt träbyggande innebär en smart, rationell och kvalitetssäker bygg­produktion som leder till lägre byggkostnader och färre fel och skador och minskar stör­ningar i trafik och kringmiljö. Genom att effektivisera byggtiden sjunker även produk­tionskostnaderna på sikt.

När byggtider kortas och kostnader sjunker ökar möjligheten att producera fler bo­städer på kortare tid, vilket kan minska bostadsbristen snabbare i Sveriges kommuner.

Hus med stommar av trä fungerar som kollager och ger även mycket mindre utsläpp av koldioxid under byggprocessen än hus med betongstommar. Som stomme har trä en betydligt lägre klimatpåverkan jämfört med betong, visar en jämförande studie med livs­cykelberäkningar av klimatpåverkan som gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet, tillsam­mans med Sveriges Byggindustrier.

Inom småhusindustrin dominerar monteringsfärdiga småhus av trä. Denna typ av småhus har en marknadsandel på 85–90 procent. Småhus är den sammanfattande be­nämningen på enbostadshus, friliggande eller sammanbyggda till parhus, radhus eller kedjehus och friliggande tvåbostadshus.

De två främsta orsakerna till det relativt låga byggandet av småhus är enligt Trähus­barometern bankernas kreditrestriktioner och brist på detaljplanerad tomtmark. Kredit­restriktionerna utgörs av flera delar, bland annat bolånetaket och bankernas ”kvar att leva på”-kalkyler. Enligt TMF framstår dessa faktorer som de största hindren och till­sammans bidrar de till en låg nyproduktion av småhus.

Enligt SCB är andelen lägenheter byggda med stomme av trä ungefär 13 procent inom flerbostadshussektorn på den svenska marknaden. 85 procent utgörs av lägenheter byggda i betong och 2 procent av lägenheter byggda i stål. SCB:s statistik omfattar lägenheter i nybyggda ordinära flerbostadshus efter material i stomme. Uppgifterna baserar sig på nyproduktion av ordinära bostadshus och därmed ingår ej speciallägenheter som grupp­boenden och studentlägenheter. 67 procent av alla lägenheter med stomme av trä är helt förtillverkade, 30 procent delvis förtillverkade och 3,5 procent är platsbyggda.

Enligt riksdagens utredningstjänst är det svårt att få fram några trähusprognoser som sträcker sig längre fram än 2021. En erfarenhet från tidigare studier är att det är mycket svårt att göra några prognoser om hur byggandet överhuvudtaget kommer att se ut år 2030; det är för många osäkerhetsfaktorer inblandade.

Trähusindustrin har potential att bli en allt starkare aktör på exportmarknaden där svenska småhus redan idag är en etablerad aktör. Export av flerfamiljshus i trä bör kunna vara nästa steg.

Under många år var det förbjudet att bygga trähus med fler än två våningar i Sverige. Det handlade om brandrisk, en regel som tillkom efter en av de större stadsbränderna. I takt med teknikutveckling och utveckling av brandsäkerhet har denna regel nu tagits bort.

Träbyggnation tar marknadsandelar från konventionell byggteknik och runt om i landet pågår flera spännande projekt med flerfamiljshus som byggs med trä. Flera kom­muner har tagit fram strategier för att öka byggnationen i trä.

Produktion i trä är miljövänlig och ger en lång rad fördelar. Vi har en omfattande skogsindustri i Sverige som kan förse husindustrin med material. Skogen är en råvara med god återväxt och svensk skogstillväxt är väldigt hög, men endast cirka fem procent av virkesproduktionen används till byggande i Sverige. Det spill som blir i produktionen kan användas i främst energiproduktion, men också som beståndsdelar i exempelvis ma­terial för byggskivor. Trähus byggs i stor utsträckning inomhus och är ur arbetsmiljösyn­punkt såväl säkrare som drägligare för arbetarna. Antalet transporter till byggarbetsplats­er minskar drastiskt då färdiga huselement minskar transportbehovet. Byggtiden blir dess­utom mycket kortare än vid nyttjandet av konventionell teknik.

Trä är ett förnyelsebart material, som binder koldioxid och innebär mindre energi­krävande byggprocesser. Vi menar att byggsektorn måste förändras radikalt. Det är angeläget att skapa byggnader och miljöer som människor vill vårda och överlämna till kommande generationer. Det finns alltså all anledning att främja ökad byggnation i trä.

 

 

Isak From (S)

 

Hanna Westerén (S)

Magnus Manhammar (S)

Malin Larsson (S)

Marlene Burwick (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)