Folkhögskolan och arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Motion 2010/11:A322 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att folkhögskolorna ska framställas som en berättigad samarbetspartner i samband med att regeringen och riksdagen framlägger arbetsmarknadspolitiska åtgärder med utbildningsinsatser.

Motivering

Regering och riksdag tar årligen en rad beslut som bland annat ger ökade resurser till kommuner och landsting, vilket naturligtvis är välkommet och vällovligt i dessa tider med en snabbt växande arbetslöshet inom skilda sektorer. Under tidigare lågkonjunkturer med hög arbetslöshet har folkhögskolorna aktivt fått ta del av tilläggsanslag, t ex Kunskapslyftet och Saga.

Folkhögskolorna har därigenom utökat antalet studieplatser och kursutbud i samband med angelägna behov. Under ett flertal budgetår, alltifrån 1990 och fram tills nu, har folkhögskolorna till och från fått ta del av utökade tidsbegränsade anslag i de stimulanspaket som riksdagen beslutat om. Folkhögskolorna har rutinerade lärare med mångskiftande utbildning och har oftast tillgång till närliggande externa lokaler om så krävs och är beredda att ta sitt samhällsansvar när det gäller den utbildning som oftast inryms i regeringens olika stimulanspaket.

Vi motionärer vill starkt betona vikten av att folkhögskolorna framställs som en berättigad samarbetspartner i samband med att regering och riksdag framlägger arbetsmarknadspolitiska åtgärder med utbildningsinsatser. De 150 lokalt förankrade folkhögskolorna finns utspridda i hela landet med kreativ, erfaren personal. Folkhögskolorna har ett rikt kursutbud med såväl teoretiska som yrkesinriktade utbildningar. Deltagarna trivs i denna skolmiljö med mångfald oavsett ålder, kön, nationalitet eller social bakgrund.

Stockholm den 21 oktober 2010

Gunilla Svantorp (S)

Ann-Kristine Johansson (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)