med anledning av prop. 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden

Motion 2012/13:Sk9 av Jacob Johnson m.fl. (V)

av Jacob Johnson m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med förslag om dubbel folkbokföring av barn vid s.k. växelvis boende.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt återkomma med förslag om skyddad identitet.

Barn som bor lika mycket hos båda sina föräldrar

Regeringens förslag i propositionen är att barn som bor lika mycket hos båda sina föräldrar, s.k. växelvis boende, endast ska kunna folkbokföras hos den ena föräldern, och regeringen avvisar möjligheten till dubbel folkbokföring av barn.

Enligt SCB bor tre av tio barn växelvis hos sina föräldrar, och antalet barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare ökar alltmer. Vänsterpartiet anser att det är angeläget att lösa problematiken kring folkbokföringsfrågan i dessa fall. Det är rimligt att båda föräldrarna har samma rättigheter gentemot det allmänna eftersom de rent faktiskt delar på vårdnads- och boendeansvaret för barnen. Det kan t.ex. handla om rätten till bostadsbidrag, förskoleplats eller skolplats. Vi anser att i de fall barnen verkligen bor växelvis hos båda föräldrarna och tillbringar dygnsvilan i ungefär samma omfattning hos var och en av dem, ska båda föräldrarna och barnen ges samma förutsättningar. Regeringen bör ges i uppdrag att återkomma med ett förslag som innebär att barnen i dessa fall kan vara dubbelt folkbokförda. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Skyddad identitet

Regeringen lägger inte fram Folkbokföringsutredningens förslag om att t.ex. införa en uppgift om skyddsbehov i folkbokföringsdatabasen och förslaget att förstärka sekretessen i ärenden om kvarskrivning. Förslagen är mycket angelägna för våldsutsatta kvinnor och barn. Regeringen anger att det pågår ett beredningsarbete och att frågan kommer att övervägas senare i ett annat sammanhang. Redan i september 2009 presenterade Folkbokföringsutredningen sitt betänkande, och det är anmärkningsvärt att regeringen nu meddelar att frågan återkommer senare och inte i denna proposition.

Det är visserligen bra att regeringen inte har avfört frågan helt, men Vänsterpartiet beklagar att det inte redan i föreliggande proposition läggs förslag som stärker skyddet för de personer som så väl behöver det.

Regeringen bör skyndsamt återkomma med de skyddsförstärkande förslag som Folkbokföringsutredningen presenterade. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 16 april 2013

Jacob Johnson (V)

Ulla Andersson (V)

Marianne Berg (V)

Rossana Dinamarca (V)

Ali Esbati (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-04-16 Bordläggning: 2013-04-18 Hänvisning: 2013-04-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)