med anledning av prop. 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden

Motion 2012/13:Sk11 av Thoralf Alfsson (SD)

av Thoralf Alfsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår propositionen i den del som innebär att folkbokföring inte längre ska ske i en församling inom Svenska kyrkan utan i en kommun.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i landet bör avregistreras från folkbokföringen, efter mönster av motsvarande norska bestämmelser.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppgifter om tidigare medborgarskap samt dubbla medborgarskap ska registreras i folkbokföringen.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att särskilt beakta Sveriges Pensionärsförbunds remissyttrande om folkbokföring av äldre personer med särskilt boende.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att remissyttrandena från Institutet för språk och folkminnen samt Svenska fornminnesföreningen särskilt bör beaktas.

Motivering

Svenska kyrkan och dess församlingar har under många århundraden legat till grund för den svenska folkbokföringen. Folkbokföringens syfte är och har varit att för samhällets behov underlätta skatteindrivning, deklarationskontroller o.d. genom att registrera medborgarna. Systemet har på det stora hela fungerat väl och några uppenbara skäl till att riva upp nuvarande ordning har inte stått att finna. Regeringen anför heller inte några i sak rationella argument för sin föreslagna reform, utan medger i stället att det rör sig om principiella invändningar. Man anför att det kan vara ”rent av stötande” att folkbokföringen baseras på geografiska enheter vilka beslutats av Svenska kyrkan, utan att referera vidare till någon dylik opinionsyttring och utan att påvisa några faktiska negativa konsekvenser för den enskilde.

Sverigedemokraterna är ett icke-konfessionellt parti och är av åsikten att det civila samhället ska baseras på sekulär grund och att trosfrågor tillhör den individuella sfären. Detta förändrar dock inte det faktum att Svenska kyrkan har varit statskyrka i Sverige i ett halvt millennium och att det, ipso facto, ger Svenska kyrkan en särställning och att den har en annan status än andra samfund. Det innebär också att kyrkan är en stark kulturhistorisk bärare och att denna roll och tradition bör bevaras.

Det faktum att regeringen inte kan anföra några skäl till den föreslagna reformen annat än att Sverige ska vara ett mångkulturellt land där just Svenska kyrkan inte ska anses ha någon särställning gör att Sverigedemokraterna, i likhet med Svenska kyrkans eget remissyttrande, ställer sig kritiska till förslaget om att folkbokföring inte längre ska ske inom ramen för församlingarna och avstyrker det.

Sverigedemokraterna är tillika av åsikten att det är lämpligt att en person som inte har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i landet också avregistreras från folkbokföringen, i enlighet med Försäkringskassans förslag om ny utformning av 20 § folkbokföringslagen (1991:481). Skatteverket anför i sin tur att de norska bestämmelserna, vilka medger avregistrering av en utlänning som inte längre har uppehållstillstånd, vore att föredra. Det framstår som uppenbart att det finns en koppling mellan möjligheten att omfattas av svenska förmåner och att vara folkbokförd. Det är enligt Sverigedemokraternas mening därmed olyckligt att det går att vara folkbokförd trots att man saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd. Sverigedemokraternas utgångspunkt är att den som vistas olovligen i riket heller inte ska omfattas av förmåner, och att det därför ter sig naturligt att den som saknar eller blir av med sitt uppehållstillstånd också avregistreras från folkbokföringen.

I Sverige registreras i dag endast dubbla eller flerdubbla medborgarskap för personer med icke-svenskt medborgarskap i folkbokföringsregistret. Om en person med utländskt medborgarskap erhåller ett svenskt medborgarskap döljs alla uppgifter om annat medborgarskap som ”tidigare uppgifter” i folkbokföringen och är därmed svåråtkomliga. Förfarandet är märkligt och kan skapa problem för olika myndigheter. Ur propositionen (s. 34): ”I Skatteverkets regleringsbrev för budgetåret 2013 uttrycks målet för folkbokföringen så att uppgifterna i folkbokföringen ska spegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder.” Medborgarskap är uppenbart en viktig del i begreppet identitet. Det är Sverigedemokraternas mening att dubbla eller flerdubbla medborgarskap ska registreras hos folkbokföringen och visas vid förfrågan även när det gäller svenska medborgare med fler medborgarskap.

Sverigedemokraterna är kritiska till förslaget att inskränka möjligheten för äldre som bor på äldreboende att välja var man ska vara folkbokförd. Som Svenska kyrkan mycket riktigt påpekar är det för många i den äldre generationen viktigt att kunna känna en trygghet när det handlar om vilken församling man är folkbokförd i – inte minst i fråga om gravplats. Sverigedemokraterna instämmer härvidlag i Sveriges Pensionärsförbunds yttrande och framhåller att folkbokföring av äldre personer med särskilt boende helst ska beslutas efter att man har hört med den äldre själv eller i förekommande fall med anhörig eller god man.

Sverigedemokraterna vill särskilt betona remissyttrandena från Institutet för språk och folkminnen samt Svenska fornminnesföreningen i det avseendet att möjligheten att återgå till sockenindelningen vidare bör beaktas.

Stockholm den 9 april 2013

Thoralf Alfsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-04-17 Bordläggning: 2013-04-18 Hänvisning: 2013-04-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)