Folkbildningen och arbetslösheten

Motion 2010/11:A314 av Thomas Strand och Louise Malmström (S)

av Thomas Strand och Louise Malmström (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att bekämpa den växande arbetslösheten.

Motivering

Folkbildningens aktörer är viktiga för lärande och bildning. I studiecirklar och folkhögskolekurser har många människor fått ny och ökad kunskap och kompetens. Det har öppnat dörrar för att dels få ett arbete, dels få kompetensutveckling i befintlig anställning.

Under 90-talets ekonomiska kris och höga arbetslöshet spelade folkbildningens aktörer en stor och viktig roll. Staten anslog då betydande resurser till folkbildningen för att motverka arbetslösheten. Nu står vi återigen mitt i en stor jobbkris. Särskilt oroande är den höga ungdomsarbetslösheten och att långtidsarbetslösheten biter sig fast. Vi anser att regeringen än mer bör se värdet av att ta hjälp av folkbildningens aktörer för att bekämpa arbetslösheten.

I innevarande års budget finns medel avsatta för en satsning på utbildningsplatser inom folkhögskolor för ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. I budgeten för 2011 förlängs denna möjlighet att studera på folkhögskola för ungdomar som deltar i jobbgarantin och som saknar slutbetyg från grund- och gymnasieskolan. Målgruppen vidgas dessutom så att insatsen kan erbjudas samtliga arbetslösa ungdomar under 25 år som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Satsningen beräknas omfatta cirka 1 000 årsplatser under 2011.

Det är i och för sig bra att regeringen fortsätter denna satsning, men vi menar att satsningen är allt för blygsam. Tyvärr ges heller inga särskilda medel till studieförbund i syfte att minska arbetslösheten. Vi menar att regeringen borde på ett kraftfullare sätt engagera både folkhögskolor och studieförbund i kampen mot arbetslösheten. Folkbildningens aktörer når långt och brett ut i det svenska samhället genom nio olika studieförbund med många lokalavdelningar och närmare 150 olika folkhögskolor.

Stockholm den 26 oktober 2010

Thomas Strand (S)

Louise Malmström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)