Flytta Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem

Motion 2021/22:798 av Ingemar Kihlström (KD)

av Ingemar Kihlström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid lämplig tidpunkt flytta Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Israel är den enda fungerande demokratin i Mellanöstern. Den historiskt goda relation som Sverige haft under tidigare regeringar, både socialdemokratiska och borgerliga, har sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 2014 kraftigt försämrats utifrån beslut och ställningstaganden som uppfattats negativt av Israels regering och invånare.

En god relation med Israel är en viktig förutsättning för att skapa en hållbar situation i Mellanöstern. För närvarande så har Sverige sin ambassad i Tel Aviv, men utifrån det faktum att staten Israel betraktar Jerusalem som sitt lands huvudstad borde den logiska placeringen av Sveriges ambassad vara i Jerusalem.

Jerusalem är erkänd som Israels huvudstad av Taiwan, Tjeckien, USA och Vanuatu.

Redan idag har USA, Guatemala och Kosovo etablerat sina ambassader i Jerusalem och Serbien har uttalat att deras ambassad skall flyttas till Jerusalem.

Det svenska generalkonsulatet, som är placerat i Jerusalem, ansvarar för Sveriges officiella kontakter med den palestinska myndigheten. Detta faktum tillsammans med Sveriges erkännande av den palestinska staten försvårar förutsättningarna för att Sverige skall kunna vara en aktiv part i den komplicerade dialogen för att skapa en långsiktig och hållbar överenskommelse i regionen. Sveriges regerings agerande ger bilden av att man främjar relationen till den palestinska myndigheten på bekostnad av möjligheten till samarbete och dialog med Mellanösterns enda fungerande demokrati Israel.

Israels regering, departement, parlament och den högsta domstolen finns lokaliserade i västra Jerusalem. I syfte att återuppbygga en god relation med Israel genom att respektera Israels val av huvudstad samt att också skapa förutsättningar för Sveriges deltagande i den dialog som behövs för en långsiktig överenskommelse mellan Israel och den palestinska myndigheten bör Sverige inleda arbetet med att vid lämplig tidpunkt flytta den svenska ambassaden till Jerusalem.

 

 

Ingemar Kihlström (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)