Flygets betydelse för Gotland

Motion 2017/18:2181 av Hanna Westerén (S)

av Hanna Westerén (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om luftburen trafik till och från Gotland, vilken ska behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Långsiktiga och hållbara förutsättningar för flygtrafiken till och från Gotland är avgörande för regionens utveckling och tillväxt i framtiden.

Flygtrafiken har under en lång tid varit på stark frammarsch på Gotland och 2017 är inget undantag. Antalet passagerare till och från Gotland ökade med tio procent under juni, juli och augusti jämfört med samma period i fjol. Totalt reste 105 000 personer på bolagens Gotlandslinjer under sommaren 2017.

Till och från Göteborg ökade antalet passagerare med 13 procent, Malmö med 10 procent. Antalet resande till och från Bromma ökade med drygt nio procent.

De framväxande möjligheterna att resa med flyg till och från Gotland skapar gynnsamma förutsättningar för både besöksnäringen, privatresandet och resten av det gotländska näringslivet. För att möta den ökade efterfrågan har Visby Airport påbörjat en ombyggnation, med nödvändiga investeringar de närmaste 30 åren. Detta är av yttersta vikt för att dels kunna möta den ökande arbetspendlingen, dels för att kunna möta den växande besöksnäringen och privatresandet till och från Gotland.

Trafiksystem som omfattar Gotland måste klara av att upprätthålla en tät och regelbunden trafik året om, men framförallt måste de klara av de tillfälliga kraftiga volymökningar av resande under de perioder då resandet till Gotland är som allra störst. Således är flygtrafiken till och från Gotland ett oundgängligt komplement till färjorna för att binda samman Gotland med resten av Sverige, och skapa goda förutsättningar för näringsliv, utveckling och tillväxt.

Det är därför av yttersta vikt att staten tar ett huvudsakligt ansvar för att Gotland effektivt binds samman med resten av Sverige. Regeringen bör kontinuerligt följa upp de gotländska kommunikationernas utveckling i allmänhet och flygets förutsättningar i synnerhet.

 

 

Hanna Westerén (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)