Flygbuller i Linköpings kommun

Motion 2013/14:C251 av Yvonne Andersson (KD)

av Yvonne Andersson (KD)
KD639

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett enhetligt gränsvärde för buller bör tillämpas.

Motivering

Linköpings kommun planerar att bygga fler bostäder. En växande befolkning och ett modernt och expansivt näringsliv får konsekvenser i form av behov av fler bostäder. Saab är ett företag som behöver ett flygfält, därtill är flyget en viktig aktör för Linköpings och Östergötlands näringsliv.

Tyvärr har byggplanerna hamnat i stå eftersom Boverket och Naturvårdsverket inte kommer överens om vilka bullernivåer som ska tillåtas. Om kommunen tillåter byggnation kan resultatet bli att Saab förhindras i sin näringsutövning vilket inte är positivt för kommunen.

Boverkets allmänna råd anger att medelvärdet (FBN) 55 dBA inte bör överskridas. Försvarsrelaterad verksamhet omfattas ej. Detta tillämpas vid planering och bygglovsprövning av nya bostäder.

Naturvårdsverkets allmänna råd anger att maximalvärdet 70 dBA inte bör överskridas. Försvarsrelaterad verksamhet omfattas. Detta tillämpas vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

Riktvärdena är vägledande vid bedömning av flygbuller och således inte rättsligt bindande, dock blir de bindande då de tillämpas av domstolar och myndigheter.

Boverkets allmänna råd är väl avvägda mot hälsoaspekter och andra samhällsintressen. Inga andra EU-länder använder sig av maximala riktvärden för bedömning av buller. Dessutom är redan Boverkets råd stränga i ett internationellt perspektiv. Samordningen mellan verken är en avgörande fråga för frågor inte hamnar i stå. Stundtals är snabba lösningar viktiga att få till.

Domstolar tar endast ställning i enskilda fall och tidsaspekten blir oacceptabelt lång.

Stockholm den 24 september 2012

Yvonne Andersson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01
Yrkanden (1)