Flyg- och sjönykterhet

Motion 2017/18:634 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rutinmässiga nykterhetskontroller bör införas genom tekniska lösningar för personal inom sjöfart och flygtrafik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För inte så många år sedan, blev det en större diskussion i samhället om hur onyktra förare i yrkestrafik på väg skulle stoppas, och många företag införde alkolås på fordonen. Lagen för flygfylleri skärptes 2010 och i princip blev flyg- och vägtrafik jämställda vad gäller polisens möjligheter att kontrollera nykterheten hos personalen. 2013 fick polisen ytterligare möjligheter att göra rutinmässiga nykterhetskontroller av kabinpersonalen utanför planet.

 

Transportstyrelsen anger följande om piloter och alkohol:

”Yrkespiloter kontrolleras genom att de före, under och efter en flygning träffar ett stort antal personer med flygsäkerhetsmedvetande och kunskap om vikten av nykterhet vid flygning. Den första kontrollen sker när piloten anmäler sig till tjänstgöring på besättningskontoret och träffar besättningssamordnaren. Och samtliga medlemmar i besättningen, såväl piloter som kabinbesättningsmedlemmar, är skyldiga att rapportera om de misstänker att någon är onykter. Det gäller även teknisk personal som flygmekaniker, tankpersonal och lastmästare. Om det finns misstankar om att någon i besättningen är onykter ska en nykterhetskontroll genomföras av polis.”

 

Tidningen Motorföraren har försökt att få uppgifter om hur många nykterhetskontroller som görs av flygpersonal per år, vilket enligt Polisregion Stockholm till exempel är ett 300-tal. Det finns inga uppgifter om hur många som faktiskt har för hög promillehalt, men det framkommer i media någon gång per år att alkoholpåverkad flygpersonal stoppats från att flyga.

 

Samma borde även gälla för dem som jobbar yrkesmässigt inom sjöfarten. Sedan 2010 kan Kustbevakningen och Polisen göra slumpmässiga nykterhetskontroller till sjöss – men inte innan sjökapten och annan personal gått ombord. Det bör ändras, och jämställas med lagstiftningen för nykterhetskontroller för flygpersonal.

 

Polismyndigheten har många uppgifter och det som går att automatisera; alltså det som borde vara rutinmässiga kontroller, borde göras. Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF har kommit fram med en ny teknisk lösning, baserad på samma teknik som alkobommar har. Man blåser i ett munstycke, och är man nykter öppnas spärren (speedgates).

 

Om en speedgate sätts upp i debriefingrummet på flygplatsen som all kabinpersonal måste passera, eller på annat lämpligt ställe på de mindre flygplatserna innan utgång till planen; likaså för personal inom sjöfarten med speedgates innan ombordstigning sker på fartyg kan säkerheten öka. Kanske finns fler tekniska lösningar som underlättar nykterhetskontroller för yrkestrafik inom flyg- och sjötrafik – huvudsaken är att det sker.

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)