Flexiblare transportsystem för svensk turistnäring

Motion 2010/11:T519 av Per Åsling (C)

av Per Åsling (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Trafikverket ska få i uppdrag att tillsammans med näringslivet och övriga berörda myndigheter undersöka behovet av att anpassa infrastrukturen för turistresmål som är starkt säsongsbundna eller knutna till ett visst evenemang.

Motivering

Ett fungerande transportsystem är en grundbult för att bedriva företagsverksamhet på landsbygden. En näringsverksamhet som inte minst är beroende av detta är turistsektorn. Den omsätter varje år cirka 200 miljarder kronor och sysselsätter uppemot 150 000 människor i hela landet. Det är en bransch som har mer än 50 år av ständig tillväxt och som kommer att spela allt större roll för vårt näringsliv.

Ett problem som ofta framförs från turistnäringen är att antalet besökare varierar väldigt mycket över året och att det därför periodvis är problem att klara trycket på befintlig infrastruktur, eftersom den sällan är tillräckligt flexibel för att klara de stora variationerna. Det gäller såväl kollektiva transportmedel – tåg och flyg – som kvalitet och standard på vägnätet.

Åre kommun i Jämtlands län är ett exempel på en kommun där det är problematiskt när infrastrukturen anpassas för ett medelvärde över året. Detta eftersom en stor andel av besökarna kommer under exempelvis sportlovs- och påsklovsveckorna. Klarar inte Åre av att erbjuda sina besökare smidiga och säkra transporter riskerar resmålet förlora i konkurrenskraft gentemot exempelvis alpländerna.

För att svensk turistindustri även fortsatt ska kunna vara konkurrenskraftig krävs en god tillgänglighet till våra turistiska resmål.

Jag anser därför att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att tillsammans med näringsliv och övriga berörda myndigheter undersöka behovet av att anpassa infrastrukturen för turistresmål som är väldigt säsongsbundna eller knutna till ett visst evenemang. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 26 oktober 2010

Per Åsling (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)