Flexibel sjukskrivning

Motion 2017/18:1036 av Annika Eclund (KD)

av Annika Eclund (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa flexibel sjukskrivning samt att utreda om flexibel sjukskrivning är tillämpbart på fler diagnoser än cancer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att behålla en starkare anknytning till arbetsmarknaden behöver det bli enklare att växla mellan arbete och sjukskrivning. Vid vissa sjukdomstillstånd är arbetsförmågan fluktuerande och kan en dag finnas där, för att nästa dag vara obefintlig. Enligt socialförsäkringsbalkens grundläggande bestämmelse om bedömning av arbetsförmågans nedsättning (27 kap 46 § SFB 2010:110) ska dylik bedömning göras dag för dag. Om den försäkrade på grund av sjukdomen behöver avstå från förvärvsarbete under minst en fjärdedel av sin normala arbetstid en viss dag, ska hans eller hennes arbetsförmåga anses nedsatt i minst motsvarande grad den dagen. Detta ger utrymme inom försäkringen att låta den sjukskrivne arbeta de dagar som han eller hon orkar med. Vid nuvarande hantering av försäkringen, är det Försäkringskassans handläggare som gör bedömning om arbetsförmåga finns och det är svårt att växla mellan arbete och sjukskrivning. Genom flexibel sjukskrivning skulle den sjukskrivne själv ges möjlighet att avgöra om han eller hon klarar av arbete den aktuella dagen.

Vid diagnosen cancer är det oftast inte själva sjukdomen som gör att patienten inte kan arbeta utan de biverkningar som behandlingen orsakar. Hur man påverkas av behandlingen kan skifta från dag till dag och människor påverkas väldigt olika.

I Västra Götaland driver Försäkringskassan och regionens cancerkliniker ett pilotprojekt med flexibel sjukskrivning. Förhoppningen är att det ska bli enklare för patienter med cancer att kombinera medicinsk behandling med sjukskrivning. Som ett led i detta har speciella handläggare på Försäkringskassan utbildats för att hantera just cancerpatienter.

Att kunna arbeta de dagar man orkar är en vinst för samhället men också för den enskilde patienten då det är viktigt att kunna behålla en så normal vardag som möjligt.

Flexibel sjukskrivning i Västra Götaland ska nu utvärderas. Efter de justeringar som behöver göras är det angeläget att flexibel sjukskrivning införs i hela landet. Det behöver också utredas om modellen går att tillämpa på andra diagnoser än cancer.

En god dialog mellan läkare, patient, Försäkringskassan och arbetsgivare/Arbetsförmedling är en förutsättning för att flexibel sjukskrivning ska fungera. Flexibel sjukskrivning ska ses som en möjlighet för den enskilda att hålla kvar sin kontakt med arbetsmarknaden genom arbete, eller som arbetssökande. Den som på grund av sjukdom har behov av att vara helt sjukskriven ska kunna vara det.

Att möjliggöra för människor att arbeta ska alltid uppmuntras.

Annika Eclund (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)