Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Fler utbildningsplatser vid universitetet i Uppsala

Motion 1990/91:Ub717 av Berith Eriksson (v)

av Berith Eriksson (v)
Vänsterpartiet har i sin högskolemotion till årets
riksmöte föreslagit en sammanslagning av förskollärar- och
fritidspedagogutbildningarna till en ny barn- och
ungdomspedagogisk linje. Där föreslås samtidigt en
förlängning av utbildningen från 80 till 120 poäng. En
förlängning av utbildningen skulle ge de studerande
förbättrade kunskaper inom bland annat pedagogik och
utvecklingspsykologi. Dessa kunskaper kommer att bli
extra viktiga för att infria våra ambitioner om ökad
samverkan och samarbete mellan förskola och barnomsorg.
Inom förskolan och fritidshemsverksamheten är det idag
brist på personal. Denna personalbrist kommer enligt
socialstyrelsens beräkningar att kvarstå bl.a. på grund av
kommunernas utbyggnadsplaner. För vänsterpartiet är det
angeläget att den barnomsorg som erbjuds barnen inte blir
en förvaring med outbildad personal och hög
personalomsättning.
För att möjliggöra en framtida barnomsorg med hög
kvalité måste antalet platser på den nya utbildningen öka
jämfört med nuvarande platsantal på förskollärar- och
fritidspedagoglinjen.
Jag vill därför föreslå att den ovan nämnda barn- och
ungdomspedagogiska linjen ersätter förskollärarlinjen i
Uppsala och att antalet platser utökas med 30 nya platser.
De platser som idag finns på denna linje kommer alltså att
ingå i den nya utbildningen.
Vänsterpartiet har i sin högskolemotion också föreslagit
en utökning av antalet platser på grundskollärarlinjen.
Skälen till detta är att behovet av lärare ökar dramatiskt av
flera orsaker. Ökade födelsetal och stora pensionsavgångar
de närmaste åren samt det senaste läraravtalet, som innebär
minskad undervisningsskyldighet för stora lärargrupper,
gör att behovet av utbildningsplatser ökar. Dessutom har vi
redan nu en mycket oroande och ökande lärarbrist som
också syns i Uppsala län.
Mot bakgrund av det ovanstående vill jag föreslå en
utökad dimensionering med 30 platser på
grundskollärarlinjen vid universitetet i Uppsala.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en barn- och
ungdomspedagogisk linje vid universitetet i Uppsala,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utökad dimensionering av
platserna på grundskollärarlinjen vid universitetet i
Uppsala.

Stockholm den 25 januari 1991

Berith Eriksson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)