Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Fler utbildningsplatser vid högskolan i Eskilstuna-Västerås

Motion 1990/91:Ub720 av Jan-Olof Ragnarsson (v)

av Jan-Olof Ragnarsson (v)
Vänsterpartiet har i sin högskolemotion till årets
riksmöte föreslagit en sammanslagning av förskollärar- och
fritidspedagogutbildningarna till en ny barn- och
ungdomspedagogisk linje. Där föreslås samtidigt en
förlängning av utbildningen från 80 till 120 poäng. En
förlängning av utbildningen skulle ge de studerande
förbättrade kunskaper inom bland annat pedagogik och
utvecklingspsykologi. Dessa kunskaper kommer att bli
extra viktiga för att infria våra ambitioner om ökad
samverkan och samarbete mellan förskola och barnomsorg.
Inom förskolan och fritidshemsverksamheten är det idag
brist på personal. Denna personalbrist kommer enligt
socialstyrelsens beräkningar att kvarstå bl.a. på grund av
kommunernas utbyggnadsplaner. För vänsterpartiet är det
angeläget att den barnomsorg som erbjuds barnen inte blir
en förvaring med outbildad personal och hög
personalomsättning.
För att möjliggöra en framtida barnomsorg med hög
kvalité måste antalet platser på den nya utbildningen öka
jämfört med nuvarande platsantal på förskollärar- och
fritidspedagoglinjen.
Jag vill därför föreslå att den ovan nämnda barn- och
ungdomspedagogiska linjen ersätter förskollärarlinjen och
fritidspedagoglinjen vid högskolan i Eskilstuna--Västerås
och att antalet utbildningsplatser utökas med 30 nya platser.
De platser som idag finns på förskollärarlinjen och
fritidspedagoglinjen kommer alltså att ingå i den nya
utbildningen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en barn- och
ungdomspedagogisk linje vid högskolan i Eskilstuna--
Västerås.

Stockholm den 24 januari 1991

Jan-Olof Ragnarsson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)