Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Fler utbildningsplatser på grundskollärarlinjen m.m. vid högskolan i Luleå

Motion 1990/91:Ub612 av Bengt Hurtig (v)

av Bengt Hurtig (v)
Vänsterpartiet har i sin högskolemotion till årets
riksmöte föreslagit en sammanslagning av förskollärar- och
fritidspedagogutbildningarna till en ny barn- och
ungdomspedagogisk linje. Där föreslås samtidigt en
förlängning av utbildningen från 80 till 120 poäng. En
förlängning av utbildningen skulle ge de studerande
förbättrade kunskaper inom bland annat pedagogik och
utvecklingspsykologi. Dessa kunskaper kommer att bli
extra viktiga för att infria våra ambitioner om ökad
samverkan och samarbete mellan förskola och barnomsorg.
Inom förskolan och fritidshemsverksamheten är det idag
i länet en brist på personal. Denna personalbrist kommer
enligt socialstyrelsens beräkningar att kvarstå bl.a. på grund
av kommunernas utbyggnadsplaner. För vänsterpartiet är
det angeläget att den barnomsorg som erbjuds barnen inte
blir en förvaring med outbildad personal och hög
personalomsättning. Det är av vikt att regeringen noga
följer utvecklingen av platsbehovet inom förskollärar- och
fritidspedagogutbildningen.
Jag vill därför föreslå att den ovan nämnda barn- och
ungdomspedagogiska linjen ersätter förskollärarlinjen i
Luleå.
Vänsterpartiet har i sin stora högskolemotion också
föreslagit en utökning av antalet platser på
grundskollärarlinjen. Skälet till detta är att behovet av
lärare ökar dramatiskt. Det beror på bland annat ökade
födelsetal och stora pensionsavgångar de närmaste åren
samt att det senaste läraravtalet ledde till minskad
undervisningsskyldighet för stora lärargrupper. Dessutom
har vi redan nu en mycket oroande och snabbt ökande
lärarbrist som också syns i Norrbottens län.
Särskilt viktigt är att en utbildning av lärare för årskurs
4--9 kommer till stånd i länet. Mot denna bakgrund vill jag
föreslå att en sådan utbildning kommer till stånd med 60
platser varav 30 utlokaliseras till lämplig ort i länet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en barn- och
ungdomspedagogisk linje vid högskolan i Luleå,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lärarutbildning vid högskolan i
Luleå.

Stockholm den 23 januari 1991

Bengt Hurtig (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)