Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Fler utbildningsplatser på grundskollärarlinjen m.m. vid universitetet i Umeå

Motion 1990/91:Ub591 av Maggi Mikaelsson (v)

av Maggi Mikaelsson (v)
Vänsterpartiet har i sin högskolemotion till årets
riksmöte föreslagit en sammanslagning av förskollärar- och
fritidspedagogutbildningarna till en ny barn- och
ungdomspedagogisk linje. Där föreslås samtidigt en
förlängning av utbildningen från 80 till 120 poäng. En
förlängning av utbildningen skulle ge de studerande
förbättrade kunskaper inom bland annat pedagogik och
utvecklingspsykologi. Dessa kunskaper kommer att bli
extra viktiga för att infria våra ambitioner om ökad
samverkan och samarbete mellan förskola och barnomsorg.
Inom förskolan och fritidshemsverksamheten är det idag
en mycket stor brist på personal. Denna personalbrist
kommer enligt socialstyrelsens beräkningar att kvarstå bl.a.
på grund av kommunernas utbyggnadsplaner. För
vänsterpartiet är det angeläget att den barnomsorg som
erbjuds barnen inte blir en förvaring med outbildad
personal och hög personalomsättning.
För att möjliggöra en framtida barnomsorg med hög
kvalitet måste antalet platser på den nya utbildningen öka
jämfört med nuvarande platsantal på förskollärar- och
fritidspedagoglinjen.
Jag vill därför föreslå att den ovan nämnda barn- och
ungdomspedagogiska linjen ersätter förskollärarlinjen och
fritidspedagoglinjen i Umeå och att antalet platser utökas
med 30 nya platser. De platser som idag finns på dessa linjer
kommer alltså att ingå i den nya utbildningen.
Vänsterpartiet har i sin stora högskolemotion också
föreslagit en utökning av antalet platser på
grundskollärarlinjen. Skälen till detta är att behovet av
lärare ökar dramatiskt av flera orsaker bland annat ökade
födelsetal och stora pensionsavgångar de närmaste åren
samt att det senaste läraravtalet ledde till minskad
undervisningsskyldighet för stora lärargrupper. Dessutom
har vi redan nu en mycket oroande och snabbt ökande
lärarbrist som också syns i Västerbottens län.
Mot denna bakgrund av det ovanstående vill jag föreslå
en utökad dimensionering av platserna på
grundskollärarlinjen med 30 platser vid universitetet i
Umeå.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en barn- och
ungdomspedagogisk linje vid universitetet i Umeå,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utökad dimensionering av
platserna på grundskollärarlinjen vid universitetet i Umeå.

Stockholm den 23 januari 1991

Maggi Mikaelsson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)