Fler undersköterskor till äldrevården

Motion 2017/18:2141 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S)

av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att fler undersköterskor anställs i äldrevården och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ska ha en välfärd av hög kvalitet som går att lita på. Vi ska ha en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg i hela landet. Kommuner och landsting har därför från 2017 tillförts 10 miljarder kronor årligen i form av ett permanent generellt statsbidrag (prop. 2016/17:1, rskr. 2016/17:127), vilket ger kommunsektorn långsiktiga förutsättningar att utveckla välfärden utifrån lokala behov. Dessa välfärdsmiljarder innebär ett betydande resurstillskott vilket skapar möjligheter för kommuner och landsting att bl.a. anställa fler och stärka vården, skolan och omsorgen. Regeringen satsar under perioden 2015–2018 totalt 7 miljarder kronor på att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Pengarna får användas för personal som utför stöd och omvårdnad och som tillhör en personalkategori som arbetar nära de äldre. Inom dessa ramar bestämmer kommunerna själva den närmare utformningen.

Det går inte att med säkerhet fastställa exakt hur många personer som har anställts till följd av satsningen, men en uppskattning baserat på kommunernas egna uppgifter indikerar att det handlar om knappt 5 000 årsarbetare under 2015, då en miljard betalades ut.

Trots det tycker sju av tio undersköterskor i äldreomsorgen att bemanningen är för låg. Det visar en undersökning från Kommunal. Så många som 42 procent anser att bemanningen är så låg att det innebär en risk för de äldre varje vecka eller mer. Det är oacceptabelt. Regeringen måste verka för att fler undersköterskor anställs i äldrevården.

Adnan Dibrani (S)

Jennie Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)