med anledning av prop. 2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter

Motion 2013/14:C1 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att komplettera plan- och bygglagen vad gäller kommunens ansvar för bostadsbyggande.

Motivering

Regeringens proposition 2013/14:59 om att förändra regler för att underlätta och öka bostadsbyggandet, främst för unga och studerande, är i många stycken ett bra förslag som vi stöder. Detta oaktat att Sverigedemokraterna helst vill att översiktsplanerna sker på regional nivå. Vi anser dock att ett sådant följdförslag går utanför ramarna för denna proposition. Därför avser vi inte att lägga förslag på detta i samband med denna proposition.

Däremot finns en annan allvarlig brist i detta förslag, vilket vi vill åtgärda. Enligt regeringens proposition ska plan- och bygglagen (PBL) ändras så att kommunerna ska planera och redovisa sitt framtida bostadsbyggande i sin översiktsplan. Den föreslagna skrivningen är sådan att det kan uppfattas som att kommunernas skyldighet enbart är att tillgodose behovet av nya bostäder, utan hänsyn till vad kommuninvånarna och kommunfullmäktige har för kommunal vision. Det är inte säkert att alla kommuner enbart vill tjäna rollen som bostadsförsörjare åt tillväxtområden utanför den egna kommunen. Bostadspolitiken måste stå i samklang med vad kommuninvånarna och fullmäktige vill med sin kommun. Därför föreslår vi att regeringen återkommer med en ny skrivning i 2 kap. 3 § 5 och 3 kap. 5 § 5 PBL, med innebörden att både planering och redovisning ska ske i enlighet med kommunens riktlinjer.

Stockholm den 13 januari 2014

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-01-16 Bordläggning: 2014-01-21 Hänvisning: 2014-01-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)