Fler åtgärder för att förebygga skador från asbest

Motion 2018/19:1309 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka regler för att förebygga skador från asbest och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka insatser för att förebygga skador från asbest och tillkännager detta för regeringen.

 

Motivering

Asbest är ett material som historiskt ofta har använts som byggmaterial. Forskning och sjukvård har dock konstaterats att asbest är mycket farligt, bland annat cancerframkallande för människor, och idag är det förbjudet att använda asbest som byggmaterial vid byggnationer i Sverige.

Dock så finns fortfarande ofta asbest i äldre byggnader och tak, men även i fordon och fartyg. Detta gör att många människors än idag exponeras för asbest.

Arbetsmiljöverket har tydliga föreskrifter för hur företag ska hantera asbest för att undvika farlig exponering. Arbetsmiljöverkets regler riktar sig dock endast till företag och gäller enbart yrkesmässig hantering av asbest. Reglerna gäller därför inte privatpersoner som hanterar asbesthaltigt material.

Detta är ett problem eftersom asbest givetvis är lika farligt för privatpersoner som hanterar det. Det bör därför tas fram ett regelverk som även gäller privatpersoners hantering. Då det gäller inlämning av asbest på avfallsstationer bör detta vara gratis i hela landet.

För att undvika att människor utsätts för asbest vid ombyggnationer skulle exempelvis någon typ av krav av asbestinventering införas vid vissa bygglovs- och rivningsansökningar. Kunskapen kring asbest, riskerna med asbest och en god hantering av asbestmaterial är idag alldeles för låg både i samhället och hos många myndigheter. Arbetsmiljöverket borde därför få i uppdrag att förstärka informationsinsatserna kring asbest så att många fler människor nås av informationen.

Det är även viktigt att det finns en kompetens och stödfunktion kring asbest som både yrkesverksamma och privatpersoner kan vända sig då de kommer i kontakt med asbest på olika sätt. Denna stödfunktion bör gärna finnas lokalt och bör också kunna agera för att förhindra att människor exponeras för asbest inom alla områden, sammanhang och platser.

Asbest har redan orsakat fruktansvärt mycket skada och lidande i vårt samhälle. Det är dags att vi tar ytterligare krafttag så att inte fler människor exponeras för asbest.

 

 

Magnus Manhammar (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)