Fler än två vårdnadshavare

Motion 2004/05:L276 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen snarast tillsätter en utredning med uppdrag att utreda det rättsliga föräldraskapet gällande barn som har fler än två föräldrar och hur barns juridiska rättigheter till sina föräldrar utöver de biologiska vårdnadshavarna skall tillgodoses.

Det rättsliga föräldraskapet

Sedan 1 februari 2003 är det möjligt för två personer av samma kön att ha gemensam vårdnad om ett barn. Vidare har registrerade partners möjlighet att prövas som adoptivföräldrar. Enligt gällande ordning är det endast möjligt för ett barn att ha en eller två vårdnadshavare. Således tar inte lagstiftningen någon hänsyn till att dagens familjekonstellationer kan se olika ut. Det barn som tillkommer i t.ex. en familj bestående av ett lesbiskt par och ett bögpar eller en man ges alltså ingen formell rätt till de föräldrar som inte är biologiska.

Som det ser ut i dag existerar inte något juridiskt förhållande mellan barnet och styvföräldern. Detta blir tydligt om en av de biologiska föräldrarna dör eller om en vårdnadshavare separerar från den sociala föräldern. Utifrån barnets bästa och barnets rätt till de föräldrar som vårdar barnet kan det vara till barnets fördel att även det sociala föräldraskapet erkänns. Barn har inte något juridiskt skydd eller några juridiska rättigheter till den person som inte är biologisk förälder trots att barnet växer upp tillsammans med den föräldern. Vi ser ett växande behov av en sådan reglering då många barn lever under sådana omständigheter att lagstiftningen inte ger utrymme för att ta tillvara det berörda barnets bästa.

Det finns i dag ingen möjlighet till adoption eller vårdnadshavarskap då båda de biologiska föräldrarna fortfarande är i livet. Detta ställer krav på en helt ny familjerättslagstiftning och regeringen bör noga beakta de förändringar som krävs bl.a. gällande barns rätt att ärva sina sociala föräldrar.

Tidigare betänkanden

Lagutskottet har tidigare avslagit motioner med liknande yrkanden. I två betänkanden ( bet. 2002/03:LU10 s. 13 och bet. 2003/04:LU11 s. 12) har utskottet hänvisat till att frågan kommer att aktualiseras i samband med regeringskansliets analys av det rättsliga föräldraskapet vid assisterad befruktning (Ds 2004:19).

I promemorian "Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella" konstateras visserligen att frågan om fler än två vårdnadshavare har aktualiserats vid ärendets beredning. Man har dock valt att inte ta upp frågan i promemorian överhuvudtaget (Ds 2004:19 s. 37).

Vänsterpartiet anser att detta är anmärkningsvärt med tanke på att redan den parlamentariskt sammansatta kommittén om barn i homosexuella familjer anfört att frågan om det kan vara till ett barns bästa att ha fler än två vårdnadshavare bör utredas närmare (SOU 2001:10 s. 343). Kommittén nämnde även att frågan om möjligheten för en spermadonator att ha gemensam vårdnad tillsammans med ett lesbiskt par bör utredas. I betänkandet erinras om att både isländsk och engelsk lagstiftning ger en möjlighet för styvföräldrar att vara rättsliga vårdnadshavare tillsammans med de biologiska föräldrarna (SOU 2001:10 s. 344).

Vänsterpartiet menar att behovet av en lagändring på det aktuella området är akut. Vi vill att det rättsliga föräldraskapet gällande barn som har fler än två föräldrar utreds snarast. Därför vill Vänsterpartiet att en utredning tillsätts med uppdrag att utreda det rättsliga föräldraskapet gällande barn som har fler än två föräldrar och hur barns juridiska rättigheter till sina föräldrar utöver de biologiska vårdnadshavarna skall tillgodoses.

Stockholm den 28 september 2004

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)