Finansiell samverkan

Motion 1999/2000:Sf245 av Cristina Husmark Pehrsson (m)

av Cristina Husmark Pehrsson (m)
Det finns ett uppenbart behov av finansiell samverkan med
andra huvudmän i enligt med Finsam, Socsam eller med
andra liknande samverkansformer.
Det finns skilda former av samverkan mellan olika huvudmän på såväl
finansiell som frivillig grund. I dag ger lagstiftningen inte någon möjlighet
att bedriva samverkan mellan hälso- och sjukvården samt socialförsäkringen.
Det pågår i stället en finansiell försöksperiod mellan hälso- och sjukvård och
socialtjänsten.
Genom dessa försök kan konstateras att samverkan ger ett bättre resurs-
utnyttjande och att berörda parter snarast bör övergå från att vara en försöks-
period till att permanenta och möjliggöra för fler samverkansformer.
Flera av de områden som bedrev försök i enlighet med Finsamprojektet har
funnit arbetsformer som passar de lokala förutsättningarna för att ge fram-
gång.
Det är beklagansvärt att inte alla får ta del av denna samverkan.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om betydelsen av finansiell samverkan mellan
huvudmän i enlighet med Socsam, Finsam samt att dessa samverkans-
former snarast bör permanentas.

Stockholm den 2 oktober 1999
Cristina Husmark Pehrsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)