Filmvisning i digital form på biografer

Motion 2004/05:Kr299 av Peter Pedersen m.fl. (v)

av Peter Pedersen m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att föreslååtgärder i syfte att stödja och underlätta utbyggnaden i landet av s.k. e-bio.

2Bakgrund

Bland de av riksdagen fastställda nationella kulturpolitiska målen från 1996 finns målet att värna yttrandefriheten och målet att alla skall få möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser. Det gäller förstås också inom filmens område. I en tid då antalet biografkedjor verkar minska ytterligare är det viktigt att vidta åtgärder som underlättar möjligheten för personer av olika åldrar och kön att få snabb tillgång till även nya filmer också om man bor ute i landet.

Det är filmbolagen och befintliga biografkedjor som styr hur, var och när filmer har premiär. Med vanlig filmteknik begränsas antalet biografer som kan premiärvisa en film av antalet framställda kopior. Publikunderlaget gör att de större städernas biografer prioriteras. Det innebär att filmintresserade utanför de större städerna har att välja mellan en resa in till någon större stad eller att vänta på att filmen eventuellt visas hemmavid.

E-bio är ett sätt att förbättra utbudet och tillgängligheten av film i hela landet. Vänsterpartiet har tidigare föreslagit åtgärder för en utbyggnad av e-bio, men utan framgång. Vi hävdar dock att argumenten för en sådan utbyggnad fortfarande är hållbara och att det behövs centrala medel för en sådan satsning för en förbättrad infrastruktur på filmens område.

Med e-bio avses visning av film på biografer, men i digital form i stället för traditionell film. Det innebär större möjligheter att framställa fler kopior till lägre kostnader, och även distributionen blir billigare. Däremot krävs förhållandevis dyr teknisk utrustning när den digitala filmen skall spelas upp på biograferna. En sådan investering kan vara alltför betungande ekonomiskt på de mindre orternas biografer. Det kan tilläggas att tekniken möjliggör överförande av t.ex. direktsända musikkonserter och stora idrottsevenemang rakt ut i landets biosalonger.

Inom ramen för en sammanhållen filmpolitik och i syfte att tillgängliggöra filmen för fler människor bör regeringen föreslååtgärder för att stödja och underlätta utbyggnaden av e-bio i landet.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 29 september 2004

Peter Pedersen (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Per Rosengren (v)

Tasso Stafilidis (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)