Fibromyalgi

Motion 1994/95:So449 av Bengt Lindqvist och Maj-Inger Klingvall (s)

av Bengt Lindqvist och Maj-Inger Klingvall (s)
Fibromyalgi räknas idag till en av våra större
folksjukdomar. Ca 2 % av befolkningen har denna sjukdom,
vilket betyder mellan 150.000 och 200.000 personer.
Huvuddelen av dessa är kvinnor. Troligen finns ett mörkertal
när det gäller män. De som får denna sjukdom avviker inte
från normalbefolkningen när det gäller psykisk status.
Sjukdomen är spridd i hela världen och procentandelen
kända fall är så vitt man vet ungefär densamma som hos oss.
Det finns än så länge inga enkla prover som kemiskt visar
på diagnosen, utan det handlar om att diagnostisera genom
att lokalisera smärta och att utesluta andra sjukdomar,
framför allt andra reumatiska sjukdomar. Diagnosen finns
klassificerad hos WHO (Världshälsoorganisationen).
Ytterligare svårigheter är att det ännu inte heller finns så
mycket att erbjuda i form av behandling. Sjukdomen kan
angripa alla sinnen, vilket gör symptomen mycket
mångskiftande. Oftast har man flera olika symptom, men
smärta och utmattning finns hos samtliga patienter.
Sjukdomen varierar också starkt över tiden. Sjukdomens
variation över tid och i intensitet, tillsammans med den
tidigare bristen på diagnostiseringsmetod, är bakgrunden till
att det i många sjukjournaler stått SVBK, vilket kan uttydas
Sveda, Värk, Bränn-Kärring. Detta är naturligtvis ett
förödande exempel på en könsdiskriminerande vård, särskilt
med tanke på att sjukdomen finns omnämnd i
facklitteraturen redan på 1700-talet.
Fortfarande finns mycket av gamla fördomar kring
fibromyalgi kvar i vården. Dessutom är kunskaperna om
fibromyalgi inom den sociala sektorn som helhet dåliga. En
bred informationskampanj borde därför genomföras. En
sådan kan genomföras av Socialstyrelsen och riktas mot
vård- och omsorgsgivare, handläggare på arbetsförmedlingar
och försäkringskassor m.fl. Patientorganisationernas
kunskaper och erfarenheter bör därvid tas till vara.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om en informationskampanj om
fibromyalgi.

Stockholm den 20 januari 1995

Bengt Lindqvist (s)

Maj-Inger Klingvall (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)